ABRvS 200603203/1, 19 december 2007 (Omlegging N284, Noord-Babant)

Essentie: Voldoende voorzienbare en concrete ontwikkelingen moeten worden meegenomen in het luchtkwaliteitsonderzoek.

Toetsingskader: Besluit luchtkwaliteit 2005

Betreft: Besluit van provincie Noord Brabant (GS) tot vaststelling van het ‘Partiële herziening Streekplan Noord-Brabant 2002, concrete beleidsbeslissing N284 Hapert'

Relevante overwegingen:
2.8.3. Zoals overwogen onder 2.7.3. hebben verweerders gezien de mate van waarschijnlijkheid dat het KBP zou worden ontwikkeld op de locatie Hapert-Zuid gekozen voor de zogenoemde Hapert-variant. Gelet hierop en mede gezien de ten tijde van het nemen van het bestreden besluit in gang gezette bestemmingsplanprocedure voor het KBP was in dit geval derhalve reeds sprake van een voldoende voorzienbare en concrete ontwikkeling zodat deze in de beoordeling van de luchtkwaliteit had moeten worden betrokken. Verweerders zijn er bij het nemen van het bestreden besluit dan ook ten onrechte vanuit gegaan dat de invloed die de bedrijvigheid op het KBP heeft op de luchtkwaliteit, in het luchtkwaliteitsonderzoek buiten beschouwing kon worden gelaten. Hieruit volgt dat het bestreden besluit in zoverre niet berust op een deugdelijke motivering en is genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten zorgvuldigheid.

Datum uitspraak:
19 december 2007
Zaaknummer:
200603203/1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl