ABRvS 200808182/1/M1, 16 september 2009 (Schietterrein Maasbree)

Essentie: Vanwege de ruime marges tussen deze heersende achtergrondconcentraties en de grenswaarden voor luchtkwaliteit is het in deze situatie niet aannemelijk dat deze grenswaarden zullen worden overschreden.

Toetsingskader: Wet milieubeheer (artikel 5.16)

Betreft: Besluit van gemeente Maasbree (B&W) tot verlening van een milieuvergunning voor het oprichten en in werking hebben van een schietterrein

Relevante overwegingen:
2.4.3. Volgens het deskundigenbericht is de jaargemiddelde achtergrondconcentratie in de omgeving van de inrichting voor stikstofdioxide 22,3 microgram per m³ en voor zwevende deeltjes(PM10) 27,8 microgram per m³. Gelet op de ruime marges tussen deze heersende achtergrondconcentraties en de in bijlage 2 voor zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide opgenomen grenswaarden is volgens het deskundigenbericht niet aannemelijk dat deze grenswaarden zullen worden overschreden. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat het hieromtrent in het deskundigenbericht gestelde niet juist is. Gelet op het voorgaande is er geen grond voor het oordeel dat het college ten onrechte heeft geconcludeerd dat de emissie van zwevende deeltjes (PM10) en stikstofdioxide ten gevolge van het verkeer van en naar de inrichting niet aan vergunningverlening in de weg staat.

Datum uitspraak:
16 september 2009
Zaaknummer:
200808182/1/M1
Vindplaats:
www.raadvanstate.nl