Atlas Leefomgeving

Atlas

Wat en voor wie

De Atlas Leefomgeving biedt informatie over de gezondheidsaspecten van de Nederlandse leefomgeving. Elementen die van invloed zijn op ons lichamelijke en geestelijke welbevinden worden in deze Atlas getoond. Daarbij gaat het om elementen die van plek tot plek verschillen en daarmee dus een zogeheten ‘ruimtelijke component' hebben. Thema's zijn onder andere luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid.  De informatie wordt aangeboden in de vorm van tekst, maar vooral ook in de vorm van interactief kaartmateriaal. U kunt gemakkelijk door zelfgekozen kaarten scrollen en vaak tot op buurtniveau inzoomen. De overzichtelijk ingedeelde achtergrondinformatie biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om zo diep als gewenst in de materie te duiken. Daarmee is deze site bruikbaar voor zowel professionals als niet-professionals.

Waarom en van wie

De Atlas wordt gemaakt en beheerd in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is een samenwerkingsverband van het Rijk, provincies, gemeenten en andere beleids- en kennisinstituten. Het RIVM faciliteert het geheel en zorgt er samen met hier boven genoemde groepen voor dat er de komende tijd nog veel meer nieuwe kaarten en informatiemateriaal beschikbaar komen. Het zoveel mogelijk verspreiden van kennis over milieu- en gezondheidseffecten is voor het RIVM een belangrijke taak. Daar komt bij dat het openbaar beschikbaar stellen van (de meeste) overheidsinformatie een wettelijk geregelde plicht is. De Wet openbaarheid van bestuur en regelgeving vanuit Europa verplichten tot het toegankelijk maken van gegevens.

Oorsprong

De eerste gedachten voor een Atlas leefomgeving dateren vanaf het Verdrag van Aarhus, dat in 2001 in werking is getreden. Dit Europese verdrag regelt de verplichting van de overheid om toegankelijke milieu-informatie te verstrekken. Niet veel later begonnen in eigen land de ontwikkelingen voor de Omgevingswet. In die nieuw te vormen wet worden tientallen wetten en honderden regelingen gebundeld die te maken hebben met ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Deze Omgevingswet zal naar verwachting in werking treden na 2018, waarmee binnen één wet een integrale afweging komt voor nieuwe of te verlengen/uit te breiden activiteiten. Het wordt dus een overkoepelende wet, net zoals deze Atlas een overkoepelend karakter heeft. Vandaar ook dat de Atlas leefomgeving nu al een duidelijke functie heeft. In de beginfase van een breed scala aan mogelijke activiteiten kan de Atlas leefomgeving voor zowel de initiatiefnemer als voor alle belanghebbenden een oriënterende rol spelen. Vragen over wat de ruimtelijke mogelijkheden, kansen en beperkingen zijn, worden voor een aanzienlijk deel door gebruik van de Atlas beantwoord. Bijvoorbeeld door het tonen van vastgelegde bestemmingen, overstromingsrisico's, fijnstofkaarten en grondwaterbeschermingsgebieden.

Uw onderwerpen