Ruimtelijke onderbouwing kinderdagverblijf

Bij een omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of het kinderdagverblijf goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij een kinderdagverblijf zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval geluid, luchtkwaliteit en verkeer. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie. Maar ook of de bebouwing passend is, qua hoogte, afstand tot omgeving, uiterlijk, etc.

Geluid

Een kinderdagverblijf is een gevoelige functie en moet beschermd worden tegen geluid.  Maar er kan ook geluidsoverlast bij omwonenden ontstaan door het stemgeluid van spelende kinderen van het kinderdagverblijf.

Luchtkwaliteit

Een kinderdagverblijf mag niet dicht bij rijks- of provinciale wegen gerealiseerd worden. Er moet voldaan worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit.  Het project zelf mag (door verkeer) ook niet leiden tot overschrijding van de normen op andere plekken.

Verkeer en parkeren

Vooral in de ochtend en avond trekt een kinderdagverblijf veel verkeer. Dit kan overlast opleveren voor de omgeving. Goede bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen zijn belangrijk.

Behoefte

Er moet aangetoond worden dat er behoefte is aan het nieuwe kinderdagverblijf. De ontwikkeling moet passen in het gemeentelijk beleid.

Externe veiligheid

Een kinderdagverblijf is aangemerkt als een kwetsbaar object. Dit betekent dat er zeer zorgvuldig gekeken moet worden naar de realisatie van een kinderdagverblijf in de buurt van risicobronnen, zoals bedrijven, leidingen en (spoor)wegen.

Bodemkwaliteit

De bodemkwaliteit ter plaatste van het kinderdagverblijf moet voldoende zijn voor de te realiseren functie. Uitgangspunt is dat de bodemkwaliteit geen onaanvaardbaar risico oplevert voor de gebruikers van de bodem.

Overige aspecten

Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn, zoals ecologie, archeologie, water en bezonning.