Kinderdagverblijven

Een kinderdagverblijf is een locatie waar kinderen van 0-4 jaar overdag worden opgevangen. De kinderen komen hier vaak meerdere dagen per week een hele werkdag. Het gaat om kleine kinderen, die meestal nog één of meerdere keren per dag slapen. Verder wordt er veel binnen en buiten gespeeld. De kinderen worden 's ochtends (voor het werk) gebracht en 's avonds (na het werk) weer opgehaald. Op die tijden is er druk fiets- en autoverkeer rondom het kinderdagverblijf.

Een zorgvuldige keuze van de locatie is belangrijk. Aan de ene kant omdat er kleine kinderen verblijven. Zij moeten worden beschermd tegen geluid en dergelijke.  Aan de andere kant kan het verkeer en geluid van spelende kinderen overlast geven op de omgeving. Daardoor is een kinderdagverblijf niet altijd op elke plek mogelijk.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

Vaak blijkt uit de gemeentelijke structuurvisie of sectoraal beleid of nog behoefte is aan kinderopvang en welke locaties hiervoor geschikt zijn.

Dit kunnen bijvoorbeeld nieuwbouwlocaties zijn of bestaande (gemeentelijke) panden.

Is er geen beleid voor kinderopvang, dan vindt er per initiatief een afweging plaats.

Bestemmingsplantoets

Of een kinderdagverblijf past in het bestemmingsplan, kunt u zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Als 'maatschappelijke voorzieningen' zijn toegestaan, is meestal een kinderdagverblijf mogelijk. In de regels voor 'bouwen' of 'gebruik' staan de randvoorwaarden waaraan de ontwikkeling moet voldoen.

Als de ontwikkeling past in het bestemmingsplan, kan nog wel een omgevingsvergunning voor bouwen of gebruik nodig zijn.

Wijzigen bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Als het kinderdagverblijf niet past in het bestemmingsplan, dan kan het bestemmingsplan gewijzigd worden of een omgevingsvergunning afwijken worden verleend. Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunnings-procedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of het kinderdagverblijf goed is in te passen op de locatie en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, luchtkwaliteit en verkeer.

Bouwen en gebruik

Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn eisen voor kinderopvangvoorzieningen opgenomen. Een kinderdagverblijf moet voldoen aan de bouwtechnische eisen die gelden voor een 'bijeenkomstfunctie voor kinderopvang'. Ook gelden er gebruikseisen voor brandveiligheid. Check of een omgevingsvergunning nodig is op het Omgevingsloket.

Activiteitenbesluit

Een kinderdagverblijf is meestal geen een activiteit die valt onder het Activiteitenbesluit. Alleen als het een inrichting is op basis van de Wet Milieubeheer, is het Activiteitenbesluit van toepassing.

Meer informatie

Wet Kinderopvang

In de Wet Kinderopvang staan eisen over bijvoorbeeld de buitenruimte. Meer eisen vindt u in de: Wet kinderopvang, Besluit kinderopvang en Regeling kinderopvang.

Ondernemersplein

Op het ondernemersplein staat een stappenplan voor het starten van een kinderdagverblijf.

Stappenplan kinderopvang