Parkeren

Bij parkeren gaat het om parkeergarages en parkeerterreinen. Deze kunnen een zelfstandige functie zijn. Bijvoorbeeld als er een nieuwe parkeergarage nodig is in het centrum van een stad. Maar vaak worden parkeergarages en parkeerplekken gerealiseerd bij een nieuwe functie. Er moeten dan voldoende parkeerplaatsen komen.

Aan de ene kant zorgen de parkeergarages ervoor dat er geen overlast ontstaat in de omgeving door te veel geparkeerde auto's. Aan de andere kant kunnen parkeergarages en parkeerterreinen leiden tot bijvoorbeeld een verslechtering van de luchtkwaliteit.

parkeren stad

Ruimtelijke inpassing

Visie en beleid

Bij een centrale parkeervoorziening (garage of terrein) voor meerdere functies, is het belangrijk dat deze op de juiste plek komt. Denk bijvoorbeeld aan een parkeervoorziening bij een centrum of juist als transferium aan de rand van de stad. Van belang hierbij zijn een goede bereikbaarheid, voldoende ruimte en de voorziening moet passen in de omgeving. Welke plek geschikt is staat dan mogelijk in de structuurvisie / omgevingsvisie of parkeervisie of -beleid.

Bestemmingsplantoets

Of de realisatie van een parkeerterrein of -garage past in het bestemmingsplan, is te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Parkeren is meestal toegestaan binnen de bestemmingen 'Verkeer' en 'Verkeer en Verblijf'. Maar een groter parkeerterrein kan ook de aanduiding 'parkeren' hebben. Dit verschilt per gemeente. Bij een parkeergarage zijn ook de bouwmogelijkheden van belang.

Bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken?

Past de parkeergarage of het parkeerterrein niet, dan is een bestemmingswijziging of omgevingsvergunning afwijken nodig. Daarbij hoort een ruimtelijke onderbouwing.

Voor kleine afwijkingen geldt vaak een kortere omgevingsvergunnings-procedure dan voor grotere afwijkingen.

Ruimtelijke onderbouwing

Bij een bestemmingswijziging of een omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de parkeergarage of het parkeerterrein goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn. Hierbij zijn verschillende omgevingsaspecten van belang, zoals geluid, luchtkwaliteit en verkeer.

Parkeren in het bestemmingsplan

Bepalen parkeerbehoefte

Op basis van het parkeerbeleid van de gemeente of de kencijfers van CROW kan berekend worden hoeveel parkeerplaatsen er nodig zijn.

Niet meer in bouwverordening

Parkeernormen staan niet meer in de bouwverordening. Deze moeten opgenomen worden in het bestemmingsoplan. Dit kan met een dynamische regeling.

Parapluherziening parkeren

Met een parapluherziening kan in één keer aan alle bestemmingsplannen een parkeerregeling worden toegevoegd.

Hoe regel je parkeren?

Er moet voldoende ruimte zijn voor parkeren binnen de bestemmingen. Een zelfstandige parkeergarage of parkeerterrein kan een specifieke bestemming krijgen. Via een voorwaardelijke verplichting kan voldoende parkeren worden afgedwongen.

Bouwen en gebruik

Omgevingsvergunning bouwen

Voor de realisatie van een parkeergarage kan een omgevingsvergunning voor het bouwen nodig zijn. Of dit het geval is, kunt u nagaan bij het Omgevingsloket.

Bouwbesluit

In het bouwbesluit zijn eisen voor parkeergarges opgenomen. Een parkeergarage moet voldoen aan de bouwtechnische eisen die gelden voor een 'overige gebruiksfunctie'. Ook gelden er gebruikseisen voor brandveiligheid.

Activiteitenbesluit

Het Activiteitenbesluit is alleen van toepassing op activiteiten bij een inrichting. Parkeergarages zijn meestal geen (onderdeel van een) inrichting. In het Activiteitenbesluit valt een parkeergarage (die wel bij een inrichting hoort)onder 'het bieden van parkeergelegenheid in een parkeergarage'. Van belang zijn de lozingsvoorschriften en luchtvoorschriften.

Meer informatie

Ontwikkeling in parkeren

Parkeren is in ontwikkeling. Er is een beweging gaande van voldoende parkeren, naar duurzaam omgaan met parkeren en mobiliteit. Meer informatie kunt u vinden bij het Verkeer in beeld.

Parkeerbeleid

Meer informatie over parkeerbeleid, parkeernormen en mobiliteitsmanagement kunt u vinden bij het Kennisplatform CROW.