Ruimtelijke onderbouwing parkeren

Bij een wijziging van een bestemmingsplan of omgevingsvergunning afwijken hoort een ruimtelijke onderbouwing.  Hieruit moet blijken of de parkeergarage of het parkeerterrein goed is in te passen in de omgeving en er geen belemmeringen zijn.  Er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening. Bij parkeergarages en parkeerterreinen zijn verschillende omgevingsaspecten van belang. In ieder geval geluid, luchtkwaliteit en natuur. Maar ook andere omgevingsaspecten kunnen relevant zijn.

Nieuwsgierig

Omgevingsaspecten

Ruimtelijke inpassing

De ontwikkeling moet goed ruimtelijk in te passen zijn op de locatie. Ruimtelijke inpassing is een breed begrip. Het gaat erom of een functie past op een locatie, qua afstand tot omgeving, groene inpassing, etc.

Parkeerbehoefte

Op basis van het parkeerbeleid of kencijfers van het CROW wordt de parkeerbehoefte berekend.

Luchtkwaliteit

De aanleg van een parkeerterrein of realisatie van een parkeergarage kan effect hebben op de luchtkwaliteit in de omgeving. Het gaat daarbij vooral om verslechtering van luchtkwaliteit door extra uitstoot door verkeer.

Geluid

Een parkeerterrein of parkeergarage kan effect hebben op het geluidsniveau bij gevoelige functies in de omgeving, zoals woningen en maatschappelijke voorzieningen. Geluid kan hinder veroorzaken en effect hebben op de gezondheid.

Verkeersafwikkeling

De realisatie van een parkeergarage of parkeerterrein als zelfstandige voorziening kan effect hebben op de verkeersafwikkeling. Aangetoond moet worden dat de verkeersafwikkeling voldoende is.

Natuur

De realisatie van een parkeergarage of parkeerterrein kan een negatief effect hebben op flora en fauna en de instandhouding van natuurgebieden. Dit kan het gevolg zijn van de aanleg van verharding of het rooien van beplanting.

Water

De aanleg van een parkeerterrein of bouw van een parkeergarage kan leiden tot een toename van verharding en/ of het dempen van sloten. Vaak is dan watercompensatie nodig.

Overige aspecten

Er kunnen ook andere aspecten van belang zijn, zoals archeologie en bodem.