Wet ruimtelijke ordening

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) regelt hoe ruimtelijke plannen tot stand komen en welke bestuurslaag voor deze plannen verantwoordelijk is. Daarnaast regelt de Wro de verhoudingen in het ruimtelijk domein tussen de verschillende overheden en bestuursorganen in Nederland.

De informatie hier is vooral ondersteunend voor andere onderdelen van de website van InfoMil. Er is geen helpdesk voor vragen over de Wet ruimtelijke ordening. Voor de juridische aspecten van de Wro kunnen de bevoegde gezagen terecht bij hun branche-organisaties, zoals VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO. Voor vragen op het snijvlak van diverse milieu-onderwerpen en de Wro kunnen gemeenten contact opnemen met de helpdesk.

raapzad

Welke informatie?

Naast  "Wro in het kort" vindt u hier informatie over de instrumenten van de Wro zoals de structuurvisie en het bestemmingsplan.

Daarnaast zijn er nog vragen en antwoorden over verschillende onderwerpen zoals het exploitatieplan.

Ontwikkeling wetgeving

boeken

Wet en regelgeving is continu in beweging. Voor de Wet ruimtelijke ordening vindt u hier een overzicht van wijzigingen: