Wat regelt Revi?

Vraag

Wat regelt de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) uit 2004? En wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Antwoord

In 2004 trad de Regeling externe veiligheid inrichtingen in werking. Deze regeling is een nadere uitwerking van het Bevi met onderdelen die makkelijker tussentijds te wijzigen zijn. Zo regelt de Revi:

  • welke plaatsgebonden risico afstanden er in acht genomen moeten worden tussen Bevi-inrichtingen en (beperkt) kwetsbare objecten (Revi bijlage 1).
  • het invloedsgebied en oriënterende waarde voor het groepsrisico (Revi bijlage 2).
  • de referentiepunten vanaf waar die afstanden tot kwetsbare objecten en beperkt kwetsbare objecten aangehouden moeten worden (Revi art 4 en 5).
  • in welke gevallen de het plaatsgebonden risico en groepsrisico berekend mogen worden (Revi art 7 en 8).

De afstanden zijn afgeleid van de grens- en richtwaarden uit het Bevi. De eerste versie van de regeling gold voor nieuwe LPG-tankstations, koel- en vriesinstallaties met ammoniak als koudemiddel en opslagen voor verpakte gevaarlijke stoffen.

De Revi wijzigde voor het eerst in maart 2007 (Revi I) en daarna op 1 januari 2008 (Revi II). De volgende belangrijke wijziging was in februari 2009 (Revi III). Daarna volgden wijzigingen die niet inhoudelijk waren, maar nodig waren voor een goede aansluiting op nieuwe regelgeving. Zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Bouwbesluit 2012. Op 1 juli 2015 is de Revi inhoudelijk gewijzigd (Revi IV). Deze versies inclusief de toelichting zijn benaderbaar via de Bevi/Revi pagina.

Revi I

In de eerste wijziging (Revi I) is de regeling uitgebreid met afstanden voor bestaande LPG-tankstations en bestaande koel- en vriesinstallaties met ammoniak als koudemiddel. Daarnaast zijn spoorwegemplacementen waar gerangeerd wordt met gevaarlijke stoffen aangewezen.

Revi II

De tweede wijziging van de Regeling (Revi II) schrijft een geünificeerde rekenmethodiek voor het berekenen van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico voor. Daarnaast wees de wijziging nieuwe categorieën van inrichtingen aan die onder het Bevi vallen.

Het onderscheid tussen categoriale inrichtingen en inrichtingen waarvoor een berekening (QRA: in het Nederlands: Kwantitatieve risico analyse) nodig is blijft gehandhaafd. De meeste bedrijven die onder de werkingssfeer van het Bevi vallen zijn categoriale inrichtingen, ook na de wijzigingen van Revi II.

Revi III

De wijziging van Bevi en Revi in februari 2009 (Revi III) had onder andere tot gevolg dat:

  • Revi bijlage 1 tabel 1 is aangepast, zodat alle LPG tankstation categoriaal zijn geworden.
  • Revi bijlage 1 tabel 3 is gewijzigd. In die tabel zijn afstanden vastgesteld die in acht genomen moeten worden bij PGS 15-inrichtingen voor meer dan 10.000 kg verpakte gevaarlijke stoffen per opslagplaats. De afstanden zijn aangepast op nieuwe inzichten en de tabel bevat nu ook stikstofpercentages boven 1,5%. Het stikstofpercentage is daardoor geen onderscheidend criterium meer voor categoriale en niet-categoriale inrichtingen.
  • een nieuwe versie van de Handleiding Risicoberekeningen Bevi van toepassing is. Die versie paste de rekenmethodiek ook aan op de nieuwe inzichten voor PGS 15-inrichtingen. De handleiding is te vinden op www.rivm.nl.

Revi IV

De wijziging van de Revi per 1 juli 2015 betekent dat:

- inrichtingen voor onder andere de winning van olie en gas onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) vallen,

- vaste afstanden zijn vastgesteld voor propaantanks met een inhoud tussen 13 en 50 m3 en een doorzet tot 600 m3 per jaar,

- insluitsystemen met benzine en methanol niet onder de werking van het Bevi vallen.

Deze wijzigingsregeling stelt ook een nieuwe versie van de rekenmethodiek Bevi vast.

Revi V

Bij de wijziging van de Revi van 14 juni 2016 zijn de afstanden voor LPG-tankstations verkleind.