Bedrijfswoning bij LPG tankstation

Vraag

Valt een bedrijfswoning bij een LPG-tankstation aan te merken als een beperkt kwetsbaar object? En wat als deze woning is verhuurd aan derden?

Antwoord

Op grond van artikel 1, 1e lid onder a van het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt een dienst- en bedrijfswoning van derden aangemerkt als een beperkt kwetsbaar object. Bij een dienst- of bedrijfswoning van derden wordt bedoeld een bedrijfswoning, bijvoorbeeld op een industrieterrein, behorend bij een ander bedrijf. De Nota van toelichting bij het Bevi stelt dat "voor de beoordeling of een woning onderdeel uitmaakt van een inrichting de technische, organisatorische en functionele binding doorslaggevend is, niet de juridische".

Een eigen bedrijfswoning wordt in het kader van de milieuregelgeving niet beschermd. In het geval de exploitant van een LPG-tankstation zelf in een eigen bedrijfswoning woont nabij het tankstation, dan wordt deze woning ook niet als beperkt kwetsbaar object beschouwd.

Derden in de woning

Als de exploitant er niet (meer) zelf woont, maar de woning heeft verhuurd aan een persoon die geen functionele, technische of organisatorische binding heeft met het LPG-tankstation, dan geldt dat de bestemming van de woning zoals aangegeven in het bestemmingsplan leidend is. Is die bestemming bedrijfswoning, maar als zodanig niet meer in gebruik als bedrijfswoning dan zijn er twee mogelijkheden: ofwel het bevoegd gezag gaat handhavend optreden of wel de bestemming van de woning wordt gewijzigd van bedrijfswoning in (gewone) woning.

In het eerste geval zal dit betekenen dat de bewoner die nu in de bedrijfswoning woont, maar geen binding met het bedrijf heeft, zal moeten vertrekken. In het tweede geval betekent het dat er een saneringssituatie kan ontstaan als de woning zich binnen de 10-6 contour van een Bevi activiteit bevindt. Let daarbij wel op het volgende: indien deze woning deel uitmaakt van een groepje verspreid liggende woningen van maximaal twee woningen per hectare, moet de woning als beperkt kwetsbaar object worden aangemerkt (Bevi, art. 1, eerste lid, onderdeel a, onder a). Zie ook de vraag Bestemming of werkelijk gebruik.