Kunstmeststoffen

Vraag

Valt de opslag van kunstmeststoffen onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen?

Antwoord

Ja en nee. In Revi in artikel 1c zijn inrichtingen met opslag van meer dan 100.000 kg meststoffen groep 2 aangewezen als categoriale inrichting. Verder kunnen nitraathoudende kunstmeststoffen onder het Besluit risico's zware ongevallen vallen, waardoor ook het Bevi van toepassing is.

Meststoffen groep 2

De definitie van meststoffen groep 2 staat in de PGS 7. Het gaat om stoffen met UN nummer 2071 (voorheen ingedeeld in klasse B). Hieronder vallen alleen die samengestelde ammoniumnitraat houdende meststoffen die kunnen deflageren (= langzame ontleding zonder vuurverschijnselen). Voor deze categoriale inrichtingen zijn vaste afstanden opgenomen in Revi bijlage 1 tabel 8: de 10-6 contour van deze opslagen ligt op 60 meter van de opslagplaats.

Besluit risico's zware ongevallen (Brzo)

Nitraathoudende kunstmeststoffen vallen onder het Brzo (en dus het Bevi) als de BRZO drempelwaarden worden overschreven. In de drempelwaarden tabellen van Seveso III (bijlage I, deel 2) staan onder andere ammoniumnitraat- en kaliumnitraathoudende meststoffen. Brzo inrichtingen zijn altijd niet-categoriaal, dus voor deze activiteiten moet een QRA (in het Nederlands: kwalitatieve risico-analyse) worden gemaakt.