Rekenmethodiek Bevi: welke besluiten

Vraag

Bij welke besluiten moet de rekenmethodiek Bevi gebruikt worden?

Antwoord

Omgevingsvergunning

De rekenmethodiek Bevi moet worden toegepast bij (de beoordeling van) een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een milieu-inrichting als het gaat om:

  • het oprichten van een niet categoriale inrichting waarop artikel 2 van het Bevi van toepassing is;
  • het veranderen van een zodanige inrichting of van de werking van een zodanige inrichting evenals;
  • de revisie van eerder verleende vergunningen voor een zodanige inrichting.

Daarnaast moet de methodiek gebruikt worden bij de actualisatie van de veiligheidsrapportages (VR) op grond van het Besluit risico's zware ongevallen. In de uitvoeringspraktijk kunnen zich situaties voordoen dat een complex Brzo-bedrijf nog geen op basis van de rekenmethodiek Bevi geactualiseerd VR heeft overgelegd aan het bevoegd gezag. Op het moment dat het bedrijf een relatief kleine wijziging of uitbreiding wenst te realiseren, zal hiervoor een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) moeten worden opgesteld op basis van de rekenmethodiek Bevi. In de huidige praktijk wordt in dergelijke gevallen de uitkomst van de QRA van de kleine wijziging vergeleken met de totale QRA-gegevens, om vast te stellen wat de invloed is van de uitbreiding op de totale risicocontour van de gehele inrichting. In de situatie dat de uitkomsten van twee verschillende rekenmethodieken moeten worden vergeleken, is een dergelijke vergelijking complexer. Totdat de VR geactualiseerd is, zal in overleg tussen het bevoegde gezag en het bedrijf een pragmatische benadering moeten worden gevolgd.

Ruimtelijke besluiten

Tevens moet de rekenmethodiek Bevi worden toegepast bij de vaststelling van ruimtelijk relevante besluiten die betrekking hebben op het gebied binnen het invloedsgebied van een inrichting waarop artikel 2, eerste lid, onderdelen a tot en met d, van het Bevi van toepassing is. Het invloedsgebied is het gebied dat relevant is voor de berekening van het groepsrisico. Het invloedsgebied voor inrichtingen waar een QRA voor opgesteld moet worden, wordt begrensd door de 1%- letaliteitgrens.