Rekenmethodiek Bevi: nut en noodzaak

Vraag

Wat zijn de mogelijkheden van een "Bevi-QRA"?

Antwoord

Een kwantitatieve risicoanalyse (QRA) opgesteld volgens de rekenmethodiek Bevi is vooral bedoeld voor ruimtelijke ordening.

Veiligheid begint met het zo veilig mogelijk ontwerpen en bedrijven van een installatie. De werknemers zitten bovenop deze installatie en het is daarom vanzelfsprekend dat deze aspecten vooral in het kader van arbeidsomstandigheden aan de orde komen. Externe veiligheid maakt vervolgens de consequenties van het resterende risico voor de omgeving van die installatie inzichtelijk. Externe veiligheid vertrekt daarbij van het uitgangspunt, dat de installatie voldoet aan de standaarden voor een goede bedrijfsvoering. Dit betekent onder andere dat het veiligheidsbeheersysteem (VBS) voldoet aan de eisen en er voldoende maatregelen zijn genomen tegen alle voorziene faalmechanismen. Voor ruimtelijke ordening is het berekenen van slachtoffers een bruikbare methode en inmiddels met het Bevi wettelijk geregeld. Hulpverleners zijn vooral geïnteresseerd in de gewonden bij een incident. Het berekenen van niet-letale effecten is complexer en is mede daardoor nog in ontwikkeling.

De rekenmethodiek Bevi is geoptimaliseerd voor het kwantificeren van het restrisico buiten een inrichting. De methodiek moet toepasbaar zijn op een grote verscheidenheid van installaties en moet zo eenvoudig mogelijk blijven (onder andere in verband met de kosten van een QRA). Met behulp van de Handleiding zijn daarom gestileerde scenario's op te stellen die resulteren in Safeti‑NL in te voeren gegevens. Een consequentie van deze werkwijze is dat aanvullende maatregelen niet altijd tot uitdrukking zullen komen in een Bevi-QRA.