Waterbehandeling voor agrarische activiteiten

Deze activiteit gaat over het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij het zuiveren van water voor agrarische activiteiten.

Vindplaats

De voorschriften staan in artikelen 3.90 en 3.91 van § 3.5.4 van het Activiteitenbesluit.

Verboden en voorwaarden

Het gaat hier om alle vormen van waterbehandeling voor agrarische activiteiten. Verschil wordt gemaakt in 3 vormen van waterbehandeling:

 1. door omgekeerde osmose
 2. door ionenwisselaars
 3. door ontijzering

Omgekeerde osmose of ionenwisselaars (artikel 3.90)

Na het zuiveren van water door omgekeerde osmose blijft er afvalwater over met een hoog gehalte aan zouten (chloride). Dit afvalwater wordt ook wel brijn genoemd. Na het zuiveren met toepassing van een ionenwisselaar komt regelmatig water vrij door het spoelen van het apparaat. Dit afvalwater bevat  zouten en ook ijzer.

Het lozen van dit afvalwater (brijn en spoelwater) in oppervlaktewater mag als het aan de volgende lozingseisen voldoet:

 • niet meer dan 200 mg/l chloride en
 • niet meer dan 2 mg/l ijzer

Lozing op de vuilwaterriolering mag niet.

Het te lozen afvalwater moet goed bemonsterd kunnen worden (art. 3.90, lid 6).

Ontijzering (artikel 3.91)

Als grondwater wordt gebruikt bij agrarische activiteiten, dan wordt dit vaak ontijzerd. Het lozen van het afvalwater dat hierbij vrijkomt mag alleen in het oppervlaktewater als:

 • het perceel waar dit afvalwater vrijkomt is niet aangesloten op een vuilwaterriool (Artikel 3.91, lid 1, onder a)
 • binnen 40 meter geen vuilwaterriool of zuiveringstechnisch werk ligt waarop 'kan' worden aangesloten (Artikel 3.91, lid 1, onder a)

Daarnaast geldt bij een lozing in oppervlaktewater de volgende lozingsnorm:

 • niet meer dan 5 mg/l ijzer (Artikel 3.91, lid 1, onder b)

Ook hierbij geldt dat het te lozen afvalwater goed bemonsterd moet kunnen worden (Artikel 3.91, lid 3).

Voor het lozen op of in de bodem of in een hemelwaterriool is een maatwerkbesluit vereist.

Aansluiten op de riolering (Artikel 3.91, lid 2)

De afstand tot de riolering meet men vanaf de kadastrale grens van het perceel. Men moet hierbij uitgaan van de kortste lijn waarlangs de afvoerleidingen zonder grote bezwaren kunnen liggen.

In sommige gevallen ligt er wel een vuilwaterriool in de buurt, maar is deze niet van voldoende capaciteit. Dat betekent dat niet 'kan' worden geloosd.

Maatwerk

Het bevoegd gezag kan maatwerk gebruiken voor het lozen van afvalwater dat vrijkomt bij omgekeerde osmose of ionenwisselaars. Met een maatwerkvoorschrift of via een verordening mag het afvalwater op het vuilwaterriool geloosd worden. Het bevoegd gezag kan voorwaarden stellen, zoals in artikel 2.2, lid 4 van het Activiteitenbesluit staat geschreven.

Het bevoegd gezag kan ook met een maatwerkvoorschrift of verordening hogere lozingseisen voor chloride of ijzer bepalen.

In de originele tekst van het Activiteitenbesluit is een nota van toelichting (pdf, 198 kB) opgenomen.

Overgangsrecht bij omgekeerde osmose of ionenwisselaars (Artikel 3.90, lid 7)

Het is de bedoeling om het lozen van brijn in de bodem helemaal te beëindigen. Zie voor meer informatie hierover: Goed gietwater glastuinbouw. Maar als een bedrijf al brijn in de bodem loost en op 1 januari 2013:

 1. een gietwatervoorziening van tenminste 500 m3 heeft én
 2. al een ontheffing had voor het lozen in de bodem afvalwater dat vrijkomt bij het zuiveren van water door omgekeerde osmose,

dan blijft deze ontheffing geldig als maatwerkvoorschrift tot 1 juli 2022. (zoals bedoeld in artikel 2.2, derde lid van het activiteitenbesluit).

Overgangsrecht bij ontijzering (Artikel 3.91, lid 4)

Er is overgangsrecht als de lozing van afvalwater bij het ontijzeren van grondwater al plaatsvond vóór 1 januari 2013. Dan wordt de afstand tot de riolering berekend vanaf de plek op het perceel waar het afvalwater vrijkomt.

Controle aspecten

Omgekeerde osmose en ionenwisselaars

 • Wordt geloosd op het riool of op of in het oppervlaktewater?
 • Is maatwerk verleend voor lozing op de riolering
 • Wordt voldaan aan de lozingseisen?
 • Is monstername mogelijk?
 • Zijn visuele verontreinigingen zichtbaar?
 • Wordt brijn geloosd in de bodem?
 • Is het overgangsrecht van toepassing? (art. 3.90, lid 7)

Ontijzering

 • Wordt geloosd in het oppervlaktewater of op de riolering?
 • Is binnen 40 meter vanaf het perceel riolering aanwezig?
 • Wordt aan de lozingsnorm voor ijzer voldaan?
 • Is monstername mogelijk?
 • Is het overgangsrecht van toepassing? (art. 3.91, lid 4)

Andere waterbehandelingstechniek

 • Is er een andere waterbehandelingstechniek?
 • Kan hiermee ook aan de gestelde eisen worden voldaan?
 • Hoe heeft men voldaan aan de zorgplicht?