Publicaties asbest

Er verschijnen regelmatig publicaties rondom asbest. Hieronder vindt u een aantal van de meest recente publicaties. Daarnaast is asbest met enige regelmaat onderwerp in Tweede Kamerstukken. Voor dit overzicht kijkt u op de site van de Tweede Kamer met als zoekterm 'asbest'.

Publicaties

Onderzoek functioneren certificatiestelsel asbest (pdf, 1 MB) (sep 2017 Tauw)

Met het certificatiestelsel Asbest moet gezond en veilig werken in de asbestinventarisatie en asbestsanering geborgd worden. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft aangegeven dat hij de werking van het huidige certificeringstelsel wil onderzoeken. Zo kan de minister de Tweede Kamer informeren over het functioneren ervan. Ook mogelijke varianten kunnen aangereikt worden. Dat is de aanleiding voor voorliggend onderzoek.

e-publicatie "veilig werken met asbest" (inspectie SZW)

Regels voor het veilig werken met asbest toegespitst op bedrijfsmatige asbestverwijdering.

Herkomst vrijstellingen asbestinventarisatieverplichtingen(inspectie SZW)

Het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit verplichten bedrijven om bij het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar halen van een bouwwerk een asbestinventarisatierapport op te stellen door een gekwalificeerd bedrijf.

Aedes handboek asbest (pdf, 1.6 MB)  (Aedes 2016)

Aedes is de vereniging van woningcorporaties. Woningcorporaties zijn als opdrachtgever verantwoordelijk voor de veiligheid van bewoners én personeel tijdens de aanpak van asbest in hun gebouwen en woningen. Een zorgvuldig verlopen proces is daarom van groot belang om risico’s te beheersen. Dit handboek ondersteunt corporaties bij het maken van beleid en het ontwikkelen van goed opdrachtgeverschap.

Handreiking aanpak asbestincidenten (pdf, 1.9 MB) (werkversie 1.0)  (IFV 2016)

Dit is de opvolger van het Plan van aanpak asbestbrand 2016. De ontwikkelingen bij de publieke organisaties, inclusief de wijze waarop zij samenwerken, evenals de ervaringen en kennis over hoe om te gaan met asbestincidenten, zijn redenen geweest om deze Handreiking te ontwikkelen.

De door de Raad van Directeuren Veiligheidsregio vastgestelde Handreiking aanpak asbestincidenten is een dynamisch document. Het document heeft uitdrukkelijk de status van werkversie. Over een jaar wordt de uitgave geëvalueerd en waar nodig aangepast. Het IFV beheert de handreiking en zorgt voor deze evaluatie

GGD-richtlijn medische milieukunde (pdf, 862 kB)(GGD 2014)

Gezondheidsrisico's van asbest in woningen en publieke gebouwen. Dit document geeft een overzicht van:

  • de huidige kennis over asbest
  • de bijbehorende gezondheidsrisico's
  • over de te nemen maatregelen bij asbestincidenten en de termijn waarbinnen deze moeten plaatsvinden

ILT Zonnepanelen niet op asbesthoudende daken aanbrengen (pdf, 69 kB) (ILT)

Informatieblad over het verbod op het bewerken van asbestbevattende daken in relatie tot zonnepanelen.