Instanties

Er zijn diverse (overheids)instanties betrokken bij de uitvoering van de asbestregelgeving. Meestal is het eerste aanspreekpunt de gemeente als bevoegd gezag.  De omgevingsdiensten voeren in opdracht van de gemeenten de handhaving op de asbestregelgeving uit. De inspectie SZW ziet toe op de naleving van de Arbeidsomstandighedenregelgeving.

Hieronder zijn deze en andere relevante instanties opgenomen.

In Nederland zijn 29 omgevingsdiensten. De meeste toezichttaken op asbest zijn door gemeenten bij deze diensten belegd. De wet VTH verplicht de gemeenten hiertoe. Op de site van omgevingsdienst.nl is een overzicht te vinden van alle omgevingsdiensten in Nederland.

De ILT ziet  toe op de omgang (vervaardiging, import, bewerking en beschikbaarstelling) van asbest en asbesthoudende producten. De ILT ziet daarnaast toe op de verwijdering van asbest uit objecten zoals treinen, schepen en installaties en op asbestwegen.

Bedrijven die asbest gaan verwijderen, moeten dat vooraf melden bij de Inspectie SZW. Daarnaast controleert de Inspectie of asbest door het gecertificeerde bedrijf veilig verwijderd is.

Ascert is de door de minister van SZW aangewezen beheerstichting in het werkveld asbest. Ascert vervult binnen het werkveld asbest een coördinerende en faciliterende rol. Op de site van Ascert is zijn onder meer alle gecertificeerde bedrijven te vinden.

GGD staat voor Gemeentelijke of Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst. De 28 GGD'en vormen een landelijk dekkend netwerk. Bij de GGD kunt u terecht met medische vragen over de risico's van blootstelling aan asbest

Het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers met mesothelioom of asbestose. Verder bemiddelt het IAS tussen (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers over het betalen van een schadevergoeding.

Praktische en financiële informatie over asbestsanering in het buitengebied


Uw onderwerpen