Onze gemeente is voornemens een nieuw industrieterrein te bestemmen dat gezoneerd moet worden. Mogen er woningen in de zone liggen?

Vraag

Onze gemeente is voornemens een nieuw industrieterrein te bestemmen dat gezoneerd moet worden. Mogen er woningen in de zone liggen?

Antwoord

Ja. Burgemeester en Wethouders moeten wel ontheffing voor deze hogere geluidsbelasting dan 50 dB(A) op de woningen verlenen.

Als er een bestemmingsplan vastgesteld of herzien wordt en daarbij aan gronden een bestemming wordt gegeven, die de mogelijkheid van vestiging van ‘grote lawaaimakers’ insluit, dan moet er rond het betrokken terrein gelegen zone worden vastgesteld waarbuiten de geluidsbelasting vanwege dat terrein de waarde van 50 dB(A) niet te boven mag gaan. De zone(grens) van 50 dB(A) wordt in het bestemmingsplan vastgelegd.

Het kan zijn dat er reeds woningen in het gebied tussen het industrieterrein en de zonegrens aanwezig of in aanbouw zijn, of dat het bestemmingsplan woningen toelaat maar deze nog niet gebouwd zijn (geprojecteerde woningen). Zie onderstaande figuur.

schema

Op basis van de artikelen 45 Wgh en 110a Wgh kan de gemeente (B&W) voor de woningen die binnen de zonegrens liggen, hogere grenswaarden verlenen voor deze woningen. De geluidsbelasting op de gevel van deze woningen (door het industrieterrein) mag daardoor meer bedragen dan 50 dB(A). Het maximum voor reeds aanwezige of in aanbouw zijnde woningen is 60 dB(A) en voor geprojecteerde woningen bedraagt de maximale waarde 55 dB(A).

Tot het verlenen van hogere waarden mag worden overgegaan als is gebleken dat maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein, ondoeltreffend zijn. Stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijk of financiële afwegingen kunnen daarbij een rol spelen (zie art. 110a lid 5 Wgh).

Voor 1 januari 2007 waren er in de onder de Wgh vallende besluiten (zoals het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen) een aantal concrete ontheffingsgronden opgenomen, deze zijn echter verdwenen. Daarom zullen B&W hun besluit om hogere waarden te verlenen goed moeten motiveren. Daartoe kunnen ze beleid ontwikkelen, bijvoorbeeld neergelegd in een gemeentelijk milieubeleidsplan.