Overzicht OBM houden van schapen of geiten

Onderstaande tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook: de uitgebreide pagina's over de OBM voor veehouderijen.

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Schapen of geiten

Aangewezen activiteit Categorie D14, kolom 2, onder 11°, van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage = De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van ten minste 51 en ten hoogste 2.000 schapen of geiten (Rav cat. B.1 en C.1 t/m C.3) (Art. 2.2a lid 1, onder d, Bor).
Ondergrens 51 schapen of geiten.
Bovengrens 2.000 schapen of geiten.
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt (5.13b, lid 1, Bor).
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage).
Lex silencio van toepassing? Nee.
Relatie met Bijlage I
  • Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
  • Bij het houden van meer dan 2000 schapen of geiten is een Omgevingsvergunning milieu vereist (onderdeel C, categorie 8.3, onder f).
Meerdere diersoorten Zie "Meerdere diersoorten binnen inrichting" als landbouwhuisdieren van meer dan één hoofdcategorie als bedoeld in de regeling volgens de Wav worden gehouden.