Overzicht OBM smelten van non-ferrometalen

Deze tabel geeft aan wanneer voor deze activiteit een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig is en welke bijzonderheden voor deze OBM gelden.

Zie ook de Activiteitenbesluit activiteiten:

Juridisch overzicht Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Smelten van non-ferrometalen

Aangewezen activiteit Categorie D32.1 van de bijlage bij het Besluit milieu-effectrapportage = oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele metalen, en met inbegrip van terugwinningsproducten (Bor, 2.2a, lid 1 onder a)
Ondergrens Geen
Bovengrens Geen
Uitzondering
  • De aanwijzing vervalt als uit de mer-beoordeling volgt dat een milieueffectrapport opgesteld moet worden, of als de initiatiefnemer zelf besluit een milieueffectrapport op te stellen (= artikel 7.18 van de Wet milieubeheer van toepassing).
  • De OBM is niet vereist als de activiteit deel uitmaakt van een IPPC-installatie.
Weigeringsgronden Als het bevoegd gezag heeft beslist dat een milieueffectrapport moet worden gemaakt.
Op welk moment is de OBM nodig? Bij oprichting, wijziging of uitbreiding (in de zin van het Besluit milieueffectrapportage)
Lex silencio van toepassing? Nee
Relatie met Bijlage I

Onderdeel B, eerste lid onder b regelt dat een Omgevingsvergunning milieu vereist is als Wm artikel 7.18 van toepassing is (zie uitzondering).
Onderdeel C, categorieën 12.3 en 12.4 zorgen ervoor dat voor delen van deze activiteiten vanaf bepaalde grenzen een Omgevingsvergunning milieu vereist is.