Leidt het onderhouden van metalen schepen langer dan 25 meter tot vergunningplicht?

Vraag

Is een inrichting waar metalen schepen langer dan 25 meter worden onderhouden vergunningplichtig?

Antwoord

Nee, niet in alle gevallen.

In Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn onder categorie 13.4, onderdelen b en c, de gevallen te vinden waarin er sprake is van vergunningplicht. Dit zijn:

  • het bouwen van metalen pleziervaartuigen met een langs de waterlijn te meten lengte van 25 meter of meer
  • het vervaardigen, onderhouden, repareren of het behandelen van de oppervlakte van schepen anders dan pleziervaartuigen

Het criterium van 25 meter heeft dus alleen betrekking op het bouwen van metalen pleziervaartuigen. Er is bij het onderhouden van schepen alleen sprake van vergunningplicht op grond van Bor, Bijlage I, categorie 13 indien dit geschiedt bij andere schepen dan pleziervaartuigen.

Overigens kunnen inrichtingen waar deze activiteiten plaatsvinden wel vergunningplichtig zijn door andere activiteiten die hier eveneens worden uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn bepaalde activiteiten met metaal (Bor, Bijlage I, categorie 12.4). Voor het verwerken van polyesterhars is geen uitgebreide omgevingsvergunning milieu meer nodig. Inrichtingen die polyesterhars verwerken hebben wel een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) nodig.

In het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling zijn voorschriften opgenomen waaraan activiteiten met betrekking tot metaal moeten voldoen.