Toelichting onderdelen bijlage I van Besluit omgevingsrecht (Bor)

Bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (Bor) bestaat uit vier onderdelen: A, B, C en D. Hier gaan we met name in op onderdeel C over inrichting, vergunning en bevoegd gezag.