Telt het weekend mee bij parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen vanaf 24 uur?

Vraag

Op grond van het Besluit omgevingsrecht is een omgevingsvergunning milieu nodig voor het meer dan 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen.

Telt bij de grens van 24 uur ook het weekend mee?

Antwoord

Meestal niet.

Categorie 13.4 sub 9 van het Besluit omgevingsrecht, Bijlage I is bedoeld voor reguliere werkdagen.

Over het algemeen blijven zon- en feestdagen dus buiten beschouwing. Als de zaterdag een reguliere werkdag is voor de betreffende inrichting, dan telt deze wel mee.

Achtergrond

De grens van 24 uur parkeren van vervoerseenheden met gevaarlijke stoffen is overgenomen uit het voormalige Besluit opslag- en transportbedrijven. Daar stelde voorschrift 2.2.7:

"Binnen de inrichting worden niet meer dan drie vervoerseenheden tegelijkertijd geparkeerd voor de duur van ten hoogste 24 uur per vervoerseenheid, indien deze gevaarlijke stoffen bevatten. De zondag en erkende feestdagen blijven [..] buiten beschouwing. De zaterdag blijft [..] slechts buiten beschouwing voorzover deze voor de inrichting niet als reguliere werkdag kan worden beschouwd [..]".

De toelichting daarbij gaf aan:

"[..] Doordat op die dagen geen bedrijfsactiviteiten zoals de afhandeling van producten of goederen plaatsvinden, is de risicofactor beperkt en kan tijdelijke stalling worden toegelaten. Met betrekking tot de zaterdag is bepaald dat deze niet meetelt indien deze voor de desbetreffende inrichting een normale werkdag is."