Modelverordening kwaliteit VTH beschikbaar

Een modelverordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is opgesteld. De verordening regelt de gemeentelijke en provinciale zorg voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. Dit voor zover die zorg gestalte krijgt in de kwaliteit van uitvoering en handhaving van het omgevingsrecht. Het model is geschikt voor zowel gemeentelijke als provinciale verordeningen.

Het model is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten)) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) gezamenlijk opgesteld.

Uitvoering aan de Wabo

Door het invoeren van de modelverordening geven gemeenten en provincies uitvoering aan de Wabo, zoals deze zal luiden na inwerkingtreding van het wetsvoorstel VTH. De verordening regelt de kwaliteit van de thuistaken, de basistaken en plustaken van de Wabo. Voor de betrokken gemeentelijke diensten én regionale uitvoeringsdiensten betekent dit het toepassen van de kwaliteitscriteria 2.1

De modelverordening is een uitvloeisel van de afspraak om de kwaliteit van VTH decentraal te borgen.

Voor meer informatie: VNG en IPO