Reparatiewet IenM 2014

Op 1 januari 2015 is de "Reparatiewet Infrastructuur en Milieu 2014" in werking getreden.

De wet is opgesteld om enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in wetten die verband houden met de terreinen infrastructuur en milieu.

Algemene informatie

Deze wet is opgesteld om enkele noodzakelijke reparaties en andere kleine wijzigingen aan te brengen in wetten die verband houden met de terreinen infrastructuur en milieu. De wet voorziet in het noodzakelijke onderhoud van de diverse wetten, zoals hernummeringen, verduidelijkingen en correcties van onjuiste verwijzingen.
De wet wijzigt onder andere de Wabo, Wgh, Wm en Wro.

Status
Deze wet is op 20 november 2014 aangenomen door de Tweede Kamer en op 10 december 2014 door de Eerste Kamer. Op 31 december zijn zowel de wet (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 581) als het koninklijk besluit over inwerkingtreding (Staatsblad, jaargang 2014, nr. 582) gepubliceerd. Alle voor milieu relevante onderdelen zijn per 1 januari 2015 van kracht.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 976.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wgh

Artikel XXI van de wet past de Wgh aan. Het betreft een redactionele verbetering van artikel 98.
Daarnaast zijn de artikelen 126 en 128 aangepast vanwege het vervallen van het Investeringsbudget stedelijke vernieuwing (Isv) per 1 januari 2015. De Wet geluidhinder (Wgh) kent verplichtingen voor gemeenten om te hoog belaste woningen te saneren door gevelisolatie. Het Rijk voorziet in de middelen voor de uitvoering van deze sanering. Na de totstandkoming van het Isv is in 2000 besloten om de benodigde middelen voor het aanbrengen van gevelisolatie bij de meest prioritaire woningen (de A-lijst) in het Isv onder te brengen. Deze keuze bracht met zich mee dat in de Wgh bepaald kon worden dat het Rijk niet in middelen voor deze sanering hoeft te voorzien. Want door het onderbrengen van de benodigde middelen in het Isv had het Rijk al structureel voorzien in de middelen voor sanering van de A-lijst woningen. Om deze reden is destijds het tweede lid van artikel 126 Wgh ingevoegd dat er toe strekt de sanering van de A-lijst woningen uit te zonderen van financiering door het Rijk. Nu het Isv is vervallen per 1 januari 2015 kan ook die uitzondering opgenomen in het tweede lid van artikel 128 per 1 januari 2015 vervallen. Hiermee is de weg geopend om de nog noodzakelijke middelen beschikbaar te stellen voor afronding van de wettelijk verplichte sanering van de A-lijst woningen.

NB. Er is een tijdelijke overgangsregeling (voor meer informatie zie de BSV-site: overgangsregeling).