Regelgeving in ontwikkeling Wabo

Deze pagina biedt informatie over toekomstige ontwikkelingen van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten.

Een overzicht van eerder doorgevoerde wijzigingen (vanaf 2010) in Wabo-regelgeving staat op de pagina Overzicht aanpassingen regelgeving. Op het ogenblik betreft het de volgende ontwikkelingen voor de Wabo:

Hoe komt een wet tot stand?

Informatie over de wijze waarop wetgeving en uitvoeringsregelingen tot stand komen vindt u op de pagina: Hoe komt een wet tot stand?. Dit is een website van de rijksoverheid.

Omgevingswet

Het ministerie van Binnenlandse Zaken werkt aan de Omgevingswet. Deze wet en bijbehorende AMvB's zal een fors deel van de onderwerpen bevatten die nu zijn beschreven in wetten en AMvB's voor milieu, ruimtelijke ordening, bouwen, water, natuur en cultuurhistorie.

Voorbeelden zijn de Wm, Wabo, Wro en het Activiteitenbesluit. Lees verder op Informatiepunt Leefomgeving.

Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (33 125)

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels (Warvw). Het doel van de wijziging is het herzien van het proces en de regelgeving rondom tunnelveiligheid. Het resultaat van de wijziging is het vastleggen in de wet van een eenduidige norm voor tunnelveiligheid, met een bijbehorend kwantitatief toetsingsinstrument. Als aan de norm wordt voldaan, is het veiligheidsniveau van de tunnel voldoende. Die norm is daarmee het centrale toetskader binnen de tunnelveiligheidsregelgeving.
Het wetsvoorstel wijzigt onder andere de Wabo.

Status
Het voorstel is op 31 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 juni 2013 door de Eerste Kamer (Staatsblad, jaargang 2013, nr. 242). Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip zal het wetsvoorstel in werking treden.
U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 33 125.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wabo
Artikel III (aangepast in de Nota van wijziging) past artikel 2.10 van de Wabo aan.
Er wordt een weigeringsgrond voor een omgevingsvergunning (bouwen) opgenomen als:

  1. de gestandaardiseerde uitrusting is toegepast, of
  2. een afwijking daarvan zoals die is vastgesteld op basis van de Warvw niet is toegepast.

Het bevoegd gezag kan, na deze aanpassing, ook in de fase van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor de bouw van een tunnel controleren of de in de Warvw vastgestelde uitrusting toegepast is.

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (34 453)

Dit wetsvoorstel regelt de verbetering van de bouwkwaliteit door verbetering van de privaatrechtelijke positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument (opdrachtgever). Dit wetsvoorstel introduceert ook een nieuw stelsel van kwaliteitsborging voor bouwwerken.

Status
Dit wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer. U kunt alle kamerstukken vinden in het dossier nr. 34 453.

Belangrijkste kamerstukken
in dit dossier:

Aanpassing Wabo

Met het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen verandert artikel 2.10 van de Wabo. Het breidt het beoordelingskader uit voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk.

De gemeente toetst de aanvraag niet meer vooraf aan de regels van het Bouwbesluit. De gevallen waarvoor dit geldt staan in de in artikel II onder A van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.