Wet aanpassing bestuursprocesrecht

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing bestuursprocesrecht (Staatsblad, jaargang 2012, nr. 682) in werking getreden. Hierbij hoort een verbeterblad (Jaargang 2012, nr. 682 Verbeterblad).
Met deze aanpassing wordt het bestuursprocesrecht op een aantal punten gemoderniseerd en aangepast.

In deze wet is een reeks voorstellen tot wijziging van het bestuursprocesrecht samengebracht. Deze vallen uiteen in vier groepen:

  • inhoudelijke wijzigingen, gericht op stroomlijning van procedures en bevordering van een effectieve en definitieve geschilbeslechting
  • meer technische wijzigingen, onder meer gericht op verbetering van de toegankelijkheid van de wetgeving door het bestuursprocesrecht zoveel mogelijk te concentreren in de Algemene wet bestuursrecht
  • een beperkte herverkaveling van de rechtsmacht tussen de drie hoogste feitelijke bestuursrechters
  • overige wijzigingen

Het algemene bestuursprocesrecht wordt geregeld in de hoofdstukken 6, 7 en 8 Awb. Nadat een belanghebbende bezwaar heeft gemaakt tegen een besluit, kan beroep worden ingesteld bij de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank staat hoger beroep open bij de ABRS. Op dit algemene bestuursprocesrecht bestaan uitzonderingen die thans zijn vastgelegd in bijzondere wetten. Dit wetsvoorstel concentreert een aantal uitzonderingen in drie bijlagen bij de Awb, die voor het gemak ook van een naam zijn voorzien:

  • Bijlage 1, de Regeling rechtstreeks beroep, geeft een opsomming van de wettelijke voorschriften waarbij, in afwijking van artikel 7:1 Awb, geen bezwaarschriftprocedure wordt doorlopen.
  • Bijlage 2, de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, vermeldt de voorschriften waarvoor, in afwijking van hoofdstuk 8 Awb, een afwijkende beroepsgang geldt.
  • Bijlage 3, de Regeling verlaagd griffierecht, bevat de voorschriften waarvoor in beroep of hoger beroep een lager griffierecht verschuldigd is.

Dit centraal opnemen van uitzonderingen zorgt dat veel bijzondere wetten aangepast moeten worden. Dit gebeurt in DEEL B WIJZIGING VAN ANDERE WETTEN van het wetsvoorstel.

Aanpassing Wro

In het hierbovengenoemde DEEL B wordt via artikel CLXI ook de Wro gewijzigd. Materieel wijzigt er niets. De belangrijkste wijzigingen op een rij:

  • Artikel 3.36, lid 3 wordt geredigeerd (heeft betrekking op beroep bij grondverwerving en toepassing Belemmeringenwet) en wordt aangepast aan de wijzigingen in het bestuursprocesrecht.
  • Artikel 8.1 (artikel 7.1 Awb is niet van toepassing op een aantal besluiten) vervalt, dit wordt via dit wetsvoorstel geregeld in de Awb.
  • Artikel 8.2, lid 1 t/m 3 (waar beroep ingesteld kan worden) wordt aangepast aan de wijzigingen in het bestuursprocesrecht.