Regelgeving in ontwikkeling: toekomstige wijzigingen Activiteitenbesluit

Deze pagina beschrijft de komende wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling:

De tabel geeft een chronologisch overzicht van alle verwachte wijzigingen van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling.

Verwachte wijzigingen Activiteitenbesluit en -regeling
Wijziging Planning inwerkingtreding
Energiebesparende maatregelen Activiteitenregeling 1 januari 2019
Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties in besluit en regeling Voorjaar 2019
Energiebesparingseis Activiteitenbesluit 1 juli 2019
Reparaties Activiteitenbesluit en -regeling en actualisatie normen 1 juli 2019
Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL) en andere besluiten en regelingen onder de Omgevingswet. 1 januari 2021

Energiebesparende maatregelen

Deze wijzigingsregeling vervangt de bestaande bijlage 10 van de Activiteitenregeling met erkende maatregelen voor energiebesparing. De maatregelen op de bestaande lijsten zijn bekeken met het oog op de huidige stand van de techniek. Ook is er meer uniformiteit aangebracht in de beschrijving van de maatregelen en zijn ze opnieuw doorgerekend. Daarnaast is het toepassingsbereik aangepast.

Status
De periode van internetconsultatie is ten einde. De wijzigingen treden op 1 januari 2019 in werking.

Implementatie BBT-conclusies grote stookinstallaties

Het betreft een wijziging van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling door de implementatie van Uitvoeringsbesluit (EU) 2017/1442. Dit Uitvoeringsbesluit wijzigt de BBT-conclusies voor grote stookinstallaties. Deze zijn geïmplementeerd in hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit.

Status
De wijziging die het Activiteitenbesluit wijzigt is voorgepubliceerd op 15 oktober 2018. De inspraakperiode is ten einde. Er komt ook een wijzigingsregeling, die de Activiteitenregeling zal wijzigen. De verwachte datum van inwerkingtreding van alle wijzigingen is voorjaar 2019.

Energiebesparingseis

Type A en B bedrijven onder het Activiteitenbesluit moeten alle energiebesparende maatregelen nemen die in maximaal vijf jaar zijn terugverdiend. Door de wijziging komt in artikel 2.15 van het besluit een verplichting om te melden hoe een bedrijf aan de energiebesparingseis heeft voldaan. Ook komen er standaard parameters voor de berekening van de terugverdientijd.

Status
De periode van internetconsultatie van het besluit dat het Activiteitenbesluit wijzigt is ten einde. De Activiteitenregeling zal ook nog wijzigen. Alle wijzigingen, en hiermee de informatieplicht, treden op 1 juli 2019 in werking. Dit is ook direct de datum waarop een bedrijf de melding moet hebben ingediend.

Reparaties en actualisatie normen

Wijzigingen Activiteitenbesluit

Het gaat in deze wijziging om redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen. Naast het Activiteitenbesluit wijzigen delen van het Besluit omgevingsrecht over vergunningplicht.

Status
Het wijzigingsbesluit is 16 oktober 2018 voorgepubliceerd. De periode van inspraak is voorbij. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 juli 2019 in werking.

Wijzigingen Activiteitenregeling

De wijzigingen gaan over verwijzingen naar geactualiseerde NEN-normen en geactualiseerde PGS-richtlijnen. Ook zijn er redactionele correcties, verduidelijkingen, herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen en andere technische fouten.

Verder vervalt de aanwijzing van de Handreiking (co-)vergisting van mest als BBT document in de bijlage van de de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor).

Status
De wijzigingsregeling staat open voor internetconsultatie van 21 november tot 19 december 2018. De wijzigingen treden naar verwachting op 1 juli 2019 in werking.

Activiteitenbesluit en Omgevingswet

Het is niet de bedoeling van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling of het Besluit omgevingsrecht nog grootschalig te wijzigen of aan te vullen.

Grote toekomstige wijzigingen in milieuregelgeving verwerkt het ministerie in het Besluit activiteiten leefomgeving (BAL) en andere regelgeving onder de Omgevingswet.

Meer informatie

Zie voor algemene informatie over (toekomstige) wijzigingen:

  • De toelichtingen in het algemene deel en het artikelgewijze deel van de officiële (voor)publicaties
  • De door InfoMil gemaakte integrale versies van Activiteitenbesluit en -regeling met zichtbare wijzigingen en delen van het Besluit omgevingsrecht (Bor) met zichtbare wijzigingen