Milieueffectrapportage

De milieueffectrapportage (mer) is een hulpmiddel bij het nemen van besluiten. Op deze manier krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming. De mer-procedure is gekoppeld aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een omgevingsvergunningsprocedure.

Op deze website vindt u onder andere een Procedurehandleiding - en een Praktijkhandreiking Milieueffectrapportage.

De Procedurehandleiding is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met de m.e.r.-procedure. De handleiding geeft een overzicht van en toelichting op de actuele wettelijke eisen.

In de Praktijkhandreiking staan tips, trucs en informatie en voorbeelden. Deze kunnen u verder helpen bij het opstellen van een mer of bij het begeleiden van een mer-procedure. In de Praktijkhandreiking zijn 6 thema's uitgewerkt. Deze 6 thema's spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van een mer:

  • Alternatieven
  • Reikwijdte en detailniveau
  • Participatie
  • Kwaliteit
  • Procesregie
  • Passende scheiding van functies bij projecten

De Commissie voor de milieueffectrapportage is een onafhankelijke adviseur bij mer-procedures. De Commissie adviseert over de inhoud van milieueffectrapporten.

Hoe werkt het vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Mer-scan

Met de mer-scan kunt u nagaan of er een mer(beoordeling)-plicht bestaat op basis van het Besluit Milieueffectrapportage.