Afvalwater bij het reinigen en ontsmetten dierenverblijven

Bij het schoonmaken van dierverblijven kan er afvalwater ontstaan. In het activiteitenbesluit zijn er regels over gesteld. Deze dierenverblijven zijn voor het houden van landbouwhuisdieren. Het afvalwater dat daarbij ontstaat mag op de mestkelder of via het vuilwaterriool worden geloosd.

Op deze pagina

Wat u moet weten over deze lozingsvoorschriften:

Vindplaats

Het voorschrift voor het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven staat in artikel 3.127 van § 3.5.8 van het Activiteitenbesluit.

Het gaat om dierverblijven voor landbouwhuisdieren zoals:

 • varkens, kippen, paarden, rundvee,
 • maar ook lama's, struisvogels en konijnen of
 • andere dieren die men op een vergelijkbare wijze houdt

Deze dieren zijn geen landbouwhuisdieren: dierentuindieren, wormen, muizen, cavia's, duiven, katten, honden en vissen in een dierenwinkel.

De activiteit is geregeld in hoofdstuk 3 van het Activiteitenbesluit. Daarom gelden de voorschriften voor type B- en type C-bedrijven. Een inrichting type B en een inrichting type C moeten de activiteit melden.

In de oorspronkelijke tekst van het Activiteitenbesluit staat ook een nota van toelichting (pdf, 65 kB).

Beste Beschikbare Technieken

Het uitgangspunt is dat er zo min mogelijk afvalwater ontstaat. Daarom moet men zo veel mogelijk "droog" voorreinigen.

Vermengen met mest

De Meststoffenwet ziet afvalwater dat afkomstig is van het reinigen en ontsmetten van dierenverblijven als dierlijke meststof. Daarom mag men dit afvalwater via de mestkelder afvoeren.

Men mag dit afvalwater ook opslaan in een aparte voorziening en over het land uitrijden. Voorwaarde hierbij is een gelijkmatige verdeling over de onverharde bodem.

Verboden en voorwaarden

Riool lozing

Het afvalwater dat vrijkomt bij het reinigen en ontsmetten van stallen mag men op het vuilwaterriool lozen. Het gehalte onopgeloste stoffen in een steekmonster mag niet hoger zijn dan 300 mg/l. Als voorzuivering voor dit afvalwater kan men een slibvangput gebruiken.

Het te lozen afvalwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.

De lozingsvoorwaarden voor vuilwaterriool gelden voor het gemeentelijk riool, maar ook voor een particulier stelsel. Daarbij maakt het niet uit of het particuliere stelsel aansluit op het gemeentelijk riool of direct aansluit op een afvalwaterzuiveringsinstallatie (awzi). De lozingsvoorwaarden zijn namelijk bedoeld voor de bescherming van het milieu, de waterzuivering én het rioolstelsel.

Aanpalende wetgeving

Bij het reinigen en ontsmetten van stallen gelden naast het activiteitenbesluit ook andere wetgeving. Zoals de Meststoffenwet, de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en de Wet Milieubeheer.

Meststoffenwet

Het mengen van afvalstoffen en meststoffen mag als dat niet in strijd is met artikel 5, artikel 6 of bijlage Aa categorie 3 van de Uitvoeringsregeling meststoffenwet. In die artikelen staat o.a. dat afvalstoffen als meststoffen verhandeld of bij de productie van meststoffen gebruikt mogen worden. Er moet wel worden aangetoond dat er geen landbouwkundige en milieukundige bezwaren zijn.

Informatie over het mengen van meststoffen, onder meer met afvalstoffen vindt u ook op de website van RVO, op de pagina Meststoffen mengen.

Het lozen van huishoudelijk afvalwater in de mestkelder mag niet op basis van artikel 4  en bijlage Aa van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet. Afvalwater dat vrijkomt bij het schoonmaken van de melkstal, wordt niet gezien als huishoudelijk afvalwater.

Bodemlozing

Volgens de Meststoffenwet mag men het gebruikte  waswater van stallen zien als dierlijke mest. Men kan een meststof altijd gebruiken voor bemesting van land. Toestemming voor een bodemlozing onder het Activiteitenbesluit is daarom overbodig geworden. Daarom staat het niet meer in het Activiteitenbesluit.

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

Ontsmettingsmiddelen of gecombineerde reinigings- en ontsmettingsmiddelen kunnen biociden bevatten die vallen onder de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgbm). Bij de toelating beoordeelt de Commissie toelating gewasbestrijdingsmiddelen en biociden (CTGB) het milieueffect van de middelen.

Voor toegelaten middelen geldt dat de beoordeling van het milieueffect bij lozing op het vuilwaterriool door de commissie voldoende is. Het bevoegd gezag hoeft dan geen aanvullende informatie te vragen of aanvullende eisen te stellen. Toepassing van de middelen volgens het gebruiksvoorschrift volgens de Wgbm is daarbij wel een vereiste. Als toepassen niet volgens de gedragsvoorschriften plaatsvindt, valt dit onder de zorgplicht.

Reinigingsmiddelen

Voor reinigingsmiddelen geldt geen toelating volgens de Wgbm. Voor het lozen in het vuilwaterriool geldt de ABM als uitgangspunt. Het bevoegd gezag kan volgens de zorgplicht eventueel via maatwerkvoorschriften extra eisen stellen aan het gebruik van reinigingsmiddelen.

Wet milieubeheer

Restanten van ontsmettingsmiddelen of gecombineerde reinigings- en ontsmettingsmiddelen worden gezien als (gevaarlijk) afval. Dit mag niet geloosd worden en moet op een andere manier worden afgevoerd. Daarvoor geldt titel 10.6 van de Wet milieubeheer (Wm):

Controle aspecten

Let bij het controleren van de regels goed op de volgende zaken:

 1. Is er maatwerk?
 2. Wordt gewerkt volgens BBT?
 3. Loost men het afvalwater op de mestkelder? Let op: dan is de meststoffenwet van toepassing.
 4. Vangt men het afvalwater apart op? Verspreidt men het afvalwater gelijkmatig over de bodem?
 5. Als een slibvangput aanwezig is:
  1. Is de dimensionering van de slibvangput voldoende?
  2. Wordt de slibvangput op juiste wijze onderhouden en regelmatig geleegd?
 6. Wordt het gevaarlijke (vloeibare) bedrijfsafval correct afgevoerd?

Riooltekening

Bij lozing op een riool is er een riooltekening waar duidelijk op staat:

 1. op welke punten welk afvalwater wordt geloosd
 2. of de lozingspunten zijn aangesloten op het eigen vuilwaterriool of een schoonwaterriool
 3. op welke lozingsroutes het eigen vuilwaterriool en het schoonwaterriool uitkomen

Meten en bemonsteren

Voldoet de lozing aan de emissiegrenswaarden? Kan het te lozen afvalwater op een doelmatige wijze worden bemonsterd?

Meer informatie

Houd ook rekening met andere: Lozen vanuit agrarische inrichtingen