Procesbeschrijving covergisten

Een installatie die mest vergist krijgt een hoger rendement als naast mest ook andere organische stoffen worden vergist. Door toevoeging van deze organische stoffen (covergistingsmaterialen) wordt de gasopbrengst verhoogd. Dit proces heet covergisting.

Covergisting vindt plaats op verschillende schaalgroottes. Het covergisten van mest kan op boerderijniveau plaatsvinden. Dan wordt bijvoorbeeld mest uit het eigen bedrijf vergist en organisch materiaal uit het eigen bedrijf toegevoegd. Daarnaast kan covergisten ook plaatsvinden in grote centrale mestvergistingsinstallaties met verwerkingscapaciteiten van meer dan 250.000 m³/jaar. De mest komt dan van meerdere agrarische bedrijven en ook de covergistingsmaterialen kunnen van verschillende partijen komen.

Tussenvorm

Een tussenvorm ontstaat wanneer een aantal veehouders besluit om samen een mestvergistingsinstallatie te starten. De schaalgrootte van de covergisting is van invloed op de regels die gelden voor het milieu en de ruimtelijke ordening.