Handreiking covergisten van mest

In deze handreiking vindt u informatie over het covergisten van mest, waarbij het digestaat dat ontstaat als dierlijke meststof mag worden gebruikt. Bij covergisting wordt dierlijke mest samen met covergistingsmaterialen vergist. Hierbij ontstaat vergistingsgas en als restproduct digestaat.

Covergisting van mest geeft een hogere opbrengst van vergistingsgas dan het vergisten van uitsluitend mest (monovergisting).

Het digestaat mag als dierlijke meststof worden gebruikt als bij het covergisten minimaal 50% dierlijke mest is gebruikt. Daarnaast mogen alleen covergistingsmaterialen worden toegevoegd, die zijn genoemd in bijlage Aa.

Deze handreiking is ook in zijn geheel als pdf te downloaden.

Vergisters

Juridisch kader covergisten

Hier vindt u informatie over het juridisch kader bij het covergisten van mest. Wetgeving die van belang is, is vooral de Meststoffenwet, de Wet milieubeheer en de Wabo.

Ruimtelijke planvorming

Hier vindt u informatie over ruimtelijke inpassing en een goede ruimtelijke ordening van covergistingsinstallaties.

Afvalstoffen

Omgevingsvergunning

Hier vindt u informatie over de gegevens die onderdeel moeten zijn van de aanvraag van de omgevingsvergunning en de beoordeling hiervan. Ook staan hier aandachtspunten bij wijzigingen van de installatie of de covergistingsmaterialen.

Milieuaspecten

Hier vindt u informatie over de verschillende milieuaspecten en op te nemen eisen in de omgevingsvergunning (geluid, gezondheid, bodem, afvalstoffen, externe veiligheid, brand- en explosiegevaar, geur, emissies, energie en luchtkwaliteit).

Ontwerp en gebruik van de installatie

Een vergistingsinstallatie met de bijbehorende voorzieningen is een complexe installatie. De installatie moet deskundig ontworpen, gebouwd, gebruikt en aangepast worden. Hier vindt u meer informatie.