Fijn stof

De luchtkwaliteit heeft een grote invloed op de volksgezondheid. De luchtkwaliteit wordt mede bepaald door fijn stof en is daardoor een belangrijk milieuthema bij veehouderijen en voor omwonenden.

Op basis van Europese richtlijnen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen gesteld voor fijn stof (PM10).  Bij vergunningplichtige veehouderijen wordt met een omgevingsvergunning milieu beoordeeld of er aan deze eisen wordt voldaan. Bij niet-vergunningplichtige veehouderijen gebeurt dit via de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Ook moeten pluimveestallen emissiearm worden uitgevoerd volgens het Besluit emissiearme huisvesting. In het Activiteitenbesluit zijn algemene eisen voor grof stof opgenomen, maar geen specifieke eisen voor veehouderijen.

Kippenhok

Ruimtelijke planvorming

Met het oog op een goede ruimtelijke ordening moet het bevoegd gezag de diverse belangen voor de lokale situatie onderling afwegen en tot een goed doordacht oordeel komen.

chicks-7324_960_720

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over fijn stof bij veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen die samenhangen met fijn stof en veehouderijen.