Fijnstof

De luchtkwaliteit heeft een grote invloed op de volksgezondheid. De luchtkwaliteit wordt mede bepaald door fijnstof en is een belangrijk milieuthema bij veehouderijen en voor omwonenden.

Op basis van Europese richtlijnen zijn in de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen gesteld voor fijnstof (PM10). Bij veehouderijen die vergunningplichtig zijn beoordeelt het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning milieu of er aan deze eisen wordt voldaan. Bij niet-vergunningplichtige veehouderijen gebeurt dit via de omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM).

Pluimveestallen moeten emissiearm worden uitgevoerd volgens het Besluit emissiearme huisvesting. In het Activiteitenbesluit zijn alleen eisen voor grof stof opgenomen, maar niet specifiek voor veehouderijen.

Kippenhok

Handreiking fijnstof

Technieken fijnstof

Een overzicht van alle technieken voor de reductie van fijnstof en een overzicht van de reducties bij combinatie van technieken.

Ruimtelijke planvorming

De grenswaarden luchtkwaliteit voor fijnstof kunnen beperkend zijn bij ruimtelijke plannen.

Jurisprudentie

Hier staan uitspraken over fijnstof bij veehouderijen.

Vragen en antwoorden

Hier vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen die samenhangen met fijnstof en veehouderijen.