Gemonitorde veehouderijen: knelpunten voor fijn stof

Scharrelende kippenFijn stof knelpunten zijn veehouderijen die gemeenten monitoren, omdat deze bedrijven een overschrijding van de grenswaarden fijn stof op een woning of object (kunnen) veroorzaken.

Deze monitoring gebeurt in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu houdt daarmee de vinger aan de pols. Monitoring is nodig om zeker te stellen dat overal tijdig de grenswaarden worden gehaald.

In het kader van de monitoring rekent het RIVM jaarlijks de grote veehouderijen en veehouderijen in gebieden met een hoge achtergrondconcentratie door. Hieruit volgt een lijst met veehouderijen die een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden voor fijn stof veroorzaken. Deze veehouderijen zijn dan vergunningplichtig (Type C). Gemeenten hebben in het kader van het NSL afgesproken om met deze veehouderijen in gesprek te gaan om deze knelpunten op te lossen.

De gegevens die het RIVM hiervoor gebruikt, zijn in de jaarlijkse monitoringsronde ingevoerd en gecontroleerd door de gemeenten waar de veehouderijen in liggen. Hiervoor gebruiken zij de Monitoringstool. De gemeenten ontvangen informatie en berichten van Bureau monitoring.

In gebieden waar veel overschrijdingen van de fijn stofnormen voorkomen kan de gebiedsgerichte aanpak oplossing bieden. Zie voor meer informatie over het oplossen van de knelpunten, de gebiedsgerichte aanpak en over (onderzoek naar) emissiereducerende technieken de pagina ‘Downloads en links'


Uw onderwerpen