Gemonitorde veehouderijen: knelpunten voor fijnstof

Fijnstofknelpunten zijn veehouderijen die een overschrijding van de grenswaarden fijnstof op een woning of object veroorzaken. Welke veehouderijen dat zijn volgt uit de monitoring van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De monitoring NSL maakt zichtbaar waar de grenswaarden al dan niet worden gehaald.

Monitoring luchtkwaliteit

In het kader van de monitoring berekent het RIVM jaarlijks de luchtkwaliteit bij (burger)woningen rond grote veehouderijen in gemeenten die deelnemen aan het NSL. RIVM voert de berekening uit met gegevens die overheden jaarlijks invoeren en controleren. Het betreft in ieder geval de veehouderijen die voldoen aan de invoercriteria. Hieruit volgt een lijst met veehouderijen die een overschrijding van de grenswaarden voor fijnstof veroorzaken. Deze veehouderijen worden vergunningplichtig vanwege fijnstof.

Oplossen knelpunten

De gemeenten waar deze bedrijven in liggen, krijgen jaarlijks de resultaten van de monitoring NSL te zien. De staatssecretaris heeft deze gemeenten gevraagd actie te ondernemen om tot vergunningen te komen, die de overschrijdingen oplossen. Gemeenten hebben in het kader van het NSL afgesproken om met deze veehouderijen in gesprek te gaan om deze knelpunten op te lossen. Bijvoorbeeld door in samenspraak met de veehouders extra emissiereducerende maatregelen te nemen bij deze bedrijven. De rijksoverheid ondersteunt deze aanpak met kennis en middelen. Doel: op zo kort mogelijke termijn alle overschrijdingen bij burger- en plattelandswoningen wegnemen.