Inleiding

De Handreiking fijnstof en veehouderijen geeft medewerkers bij gemeenten en provincies informatie over de toets aan luchtkwaliteitseisen voor fijnstof. De handreiking richt zich vooral op de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu voor een veehouderij. U kunt hem ook gebruiken voor de Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) voor fijnstof bij veehouderijen.

Luchtkwaliteitseisen

De luchtkwaliteit heeft een grote invloed op de volksgezondheid. Daarom gelden er Europese richtlijnen, vertaald in Nederlandse regelgeving. Op basis hiervan zijn de luchtkwaliteitseisen gesteld. Er zijn grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide, fijnstof (PM10 en PM2,5), lood, kwik, koolmonoxide en benzeen in de buitenlucht. Daarnaast zijn er richtwaarden voor arseen, cadmium, nikkel en PAK's.

Bij de vergunningverlening en bestemmingsplantoetsing spelen de grenswaarden een belangrijke rol. Voor veehouderijen toetst het bevoegd gezag normaal gesproken alleen aan de grenswaarde voor PM10 (fijnstof). Intensieve veehouderijen zijn een belangrijke bron van PM10. Fijnstof overschrijdt de grenswaarden voornamelijk in gebieden met veel intensieve veehouderijen. Dit probleem doet zich in meerdere gemeenten voor.

Sinds 1 januari 2015 is ook de grenswaarde van PM2,5 van kracht. Deze fractie van het fijnstof maakt onderdeel uit van de fractie PM10. Goed om te weten: het toetsingskader in deze handreiking geldt alleen voor PM10. De grenswaarden voor PM2,5 worden voor zover bekend niet overschreden nabij veehouderijen. Deze handreiking bevat achtergrondinformatie over PM2,5.

Ruimtelijke ordening

Deze handreiking is ook bruikbaar in het proces van de ruimtelijke ordening. De methoden in de handreiking zijn toepasbaar bij bestemmingsplanprocedures. Voor het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan is een luchtkwaliteitstoets noodzakelijk. Dit geldt vooral als de vergunning de vestiging of uitbreiding van een veehouderij mogelijk maakt. Deze handreiking gaat hier kort op in.

Juridische status

Deze handreiking heeft geen formele juridische status.

Opzet van de handreiking

Deze digitale handreiking is als volgt opgezet:

  • Onder 'Toets luchtkwaliteit' staat kort schematisch de meest efficiënte wijze waarop het bevoegd gezag aan de luchtkwaliteitseisen kan toetsen.
  • Onder 'Juridisch kader' staat een uitgebreidere toelichting op het juridisch kader.
  • Onder 'Bepalen van blootstelling fijnstof' staat hoe het bevoegd gezag de blootstelling aan fijnstof moet bepalen. Hiervoor geeft de handreiking ook een vuistregel. Deze maakt het berekenen van de fijnstof blootstelling in veel gevallen overbodig.
  • Onder 'Beste beschikbare technieken' staat informatie over het bepalen van de BBT.
  • Onder 'Achtergrondinformatie' staat informatie over enkele gerelateerde onderwerpen en nadere toelichting.