Zeezout

Vraag

Wordt in de verschillende luchtkwaliteitsmodellen automatisch gecorrigeerd voor het aandeel zeezout?

Antwoord

Onderstaand wordt het antwoord op de vraag gerubriceerd weergegeven.

Achtergrond

In artikel 5.19, vierde lid van de Wet milieubeheer is geregeld dat op een berekende overschrijding van een grenswaarde voor PM10 een zeezoutaftrek mag worden toegepast. In de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (verder: Rbl 2007) is in artikel 35 (lid 6) geregeld, in welke mate een aftrek mag worden toegepast. Om een voor zeezout gecorrigeerde jaargemiddelde concentratie PM10 te bepalen, is een plaatsafhankelijke correctie nodig.

In de Rbl 2007 is per gemeente aangegeven welke aftrek op de jaargemiddelde concentratie mag worden toegepast. Ook voor het aantal overschrijdingsdagen van de vierentwintig-uurgemiddelde grenswaarde voor PM10 bestaat een zeezoutaftrek. Deze wordt per provincie bepaald en varieert van 4 dagen aftrek in enkele kustprovincies tot 2 dagen in Limburg (zie de bijlagen van de Rbl 2007).

Op de pagina zeezoutaftrek van InfoMil vindt u meer uitleg.

CAR

De aftrek van overschrijdingsdagen wordt door CAR automatisch uitgevoerd. In webbased CAR geldt hiervoor het volgende:

  • In de versies 7 tot en met 10 wordt van het aantal overschrijdingen van de PM10 etmaalnorm een zeezoutaftrek van zes dagen afgetrokken. Bij het gebruik van de resultaten van deze versie moet u de zeezoutaftrek op het aantal overschrijdingsdagen in uw advies handmatig aanpassen.
  • In versie 11 wordt automatisch (altijd) gebruik gemaakt van een regiogebonden aftrek voor het aantal overschrijdingsdagen. Deze waarde varieert van 2-4 dagen. CAR 11 volgt hiermee de nieuwe zeezoutaftrek.
  • De zeezoutaftrek voor de jaargemiddelde concentratie kan door de gebruiker handmatig in CAR worden ingevuld.

In de exportbestanden van CAR staat de totale jaargemiddelde concentratie PM10 inclusief de handmatig ingevoerde zeezoutaftrek genoemd. De getoonde achtergrondconcentratie wordt ongecorrigeerd weergegeven. Hierdoor kan het voorkomen dat de totale concentratie PM10 (vanwege de correctie) lager is dan de getoonde ongecorrigeerde achtergrondconcentratie.

ISL2

In de resultatentabel van ISL2 zijn de rekenresultaten voor PM10 allen gecorrigeerd voor zeezout. Per rekenpunt zijn de gebruikte correcties weergegeven. Dit geldt voor zowel de jaargemiddelde concentratie PM10 als het aantal overschrijdingsdagen van de PM10 etmaalnorm. De geldende waarde wordt bepaald op de locatie van het ‘refentiepunt meteo'. De gehanteerde waarden vindt u in de helpfunctie van het rekenmodel.

Let op, zeezoutaftrek in CAR en ISL2:

Formeel mag de zeezoutaftrek pas worden toegepast, als sprake is van een overschrijding van de grenswaarde. In alle versies van CAR en ISL2 wordt automatisch zeezoutaftrek toegepast.

In oude versies van CAR is de zeezoutaftrek nog conform de oude Rbl 2007 toegepast. Voor een correcte weergave van de rekenresultaten kunt u in uw resultaat handmatig corrigeren (de zeezoutaftrek ongedaan maken). De NSL rekentool en ISL3 passen geen zeezoutaftrek (meer) toe op het resultaat (zie onderstaand).

Zowel voor CAR als ISL2 geldt dat dezelfde zeezoutaftrek voor de jaargemiddelde concentratie wordt toegepast op alle rekenresultaten. Als sprake is van een model dat gemeentegrenzen overschrijdt, dient u speciale aandacht te besteden aan de te kiezen waarde voor zeezoutaftrek. U kunt ook het model ‘knippen' op de gemeentegrenzen of de berekende concentraties achteraf handmatig corrigeren als voor een aangrenzende gemeente een andere waarde voor de zeezoutaftrek geldt.

ISL3a

In ISL3a wordt geen aftrek toegepast voor zeezout. Het uitvoerbestand .blk geeft wel de toegestane aftrek voor de jaargemiddelde concentratie en aantal overschrijdingsdagen PM10 weer. De gebruiker kan achteraf op de ISL3a-resultaten een zeezoutaftrek toepassen.

Monitoringstool en NSL-rekentool

Op de weergegeven jaargemiddelde concentraties PM10 in de Monitoringstool en NSL-rekentool is geen aftrek voor zeezout toegepast. In de Monitoringstool en NSL-rekentool wordt gerekend in jaargemiddelde concentraties. De NSL-rekentool berekent ook het aantal overschrijdingsdagen van de PM10 etmaalnorm, zonder zeezoutaftrek. In de monitoring NSL wordt bij de toetsing het aantal dagen voor de zeezoutaftrek meegenomen door uit te gaan van een jaargemiddelde concentratie die overeenkomt met meer dan 35 overschrijdingsdagen plus het aantal dagen aftrek.

In onderstaande tabel is per provincie weergegeven welke jaargemiddelde concentratie overeenkomt met 35 dagen overschrijding van de 24-uurgemiddelde grenswaarde voor PM10 van 50 microgram per m³, rekening houdend met het aantal dagen zeezoutaftrek dat geldt voor die provincie.

tabel: Jaargemiddelde concentratie die overeenkomt met 35 overschrijdingsdagen (rekening houdend met zeezoutaftrek).

Provincie

Aantal dagen zeezoutaftrek

Jaargemiddelde concentratie PM10 (μg/m3)

Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg

2

31,7

Friesland, Flevoland, Utrecht en Zeeland

3

31,9

Noord-Holland en Zuid-Holland

4

32,1

Andere rekenmodellen

Naast de bovengenoemde rekenmodellen, kan bij onderzoek naar de luchtkwaliteit ook gebruik worden gemaakt van andere rekenmodellen die worden aangeboden door advies- en onderzoeksbureaus. Voor vragen over de wijze waarop de zeezoutaftrek in die modellen wordt toegepast, kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende modeleigenaar.