Cyclus monitoring NSL

De monitoring van het programma NSL is belangrijk voor Nederland als geheel en voor alle deelnemende overheden in het bijzonder. De monitoring vindt jaarlijks plaats volgens een vastgestelde volgorde van activiteiten.

Hoe werkt de monitoring van het NSL?

Jaarlijks worden de volgende onderdelen gecontroleerd:

  • Voortgang van projecten en maatregelen
  • Verkeersgegevens en omgevingskenmerken
  • Veehouderijen

Het controleren van deze onderdelen loopt in een jaarlijkse cyclus. In de tabel hieronder staan de acties en de periode waarin deze gereed moeten zijn.

Jaarlijkse monitoringscyclus van het NSL

Fases

Wie

Wat

Wanneer

Actualiseren (data in) Monitoringstool Alle overheden Benodigde informatie en bestanden om te starten met de actualisatie zijn beschikbaar en/of te exporteren uit Monitoringstool begin maart
Bureau Monitoring Volledige openstelling van de Monitoringstool (MT) begin maart
Alle overheden MT beschikbaar op
www.nsl-monitoring.nl/

maart - half mei

Bureau Monitoring

MT gesloten; het uploaden van bestanden of het wijzigen van gegevens is niet meer mogelijk

half mei
Rekenen en rapporteren Bureau Monitoring Uitvoeren berekening van luchtkwaliteit met de Monitoringstool vanaf half mei
Bureau Monitoring Beschikbaar stellen van concept-rekenresultaten aan overheden begin juli
Bureau Monitoring en Overleggroep Monitoring

Monitoringsrapport en MT openbaar

najaar
Besluitvorming

Overleggroep/Managersoverleg Monitoring

Bespreken monitorings-rapport en voorleggen aan de Stuurgroep, zonodig met voorstellen tot aanpassing NSL; de Stuurgroep bepaalt of een bestuurlijk overleg nodig is om aanpassingen te bespreken

najaar
Alle gemeenten en provincies Zo nodig plannen voor extra maatregelen bij nieuwe of hardnekkige knelpunten maken juli - najaar
Bureau Monitoring, Overleggroep Monitoring en I&M Samen met andere overheden de monitoring evalueren en verbeteringen doorvoeren najaar

De informatie is openbaar

De gegevens van de Monitoringstool zijn openbaar. Zodra het Monitoringsrapport aan de Tweede Kamer is aangeboden worden de gegevens van die monitoringsronde vrijgegeven.

Via de kaart van de monitoringstool ziet u de berekende concentraties in uw omgeving. U kunt op de website van de Monitoringstool de gegevens ook downloaden. Via die site kunt u ook zelf berekeningen uitvoeren aan de luchtkwaliteit met de Rekentool.

Tip voor overheden: De Europese grenswaarden bevatten een afweging tussen haalbaarheid en gezondheid. De normen die de WHO (World Health Organisation) voorstelt zijn lager dan deze grenswaarden. Plaats gebouwen die bedoeld zijn voor gevoelige bevolkingsgroepen (kinderen, ouderen) daarom op locaties waar de concentraties vervuilende stoffen laag zijn. Ook als de andere locaties voldoen aan de Europese Grenswaarden. De kaart van de Monitoringstool toont de luchtkwaliteit in diverse klassen, waarvan er meerdere lager zijn dan de Europese norm.