AERIUS - berekenen van stikstofdepositie

Het rekeninstrument AERIUS maakt onderdeel uit van het Programma  Aanpak Stikstof (PAS).

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet als basis voor toestemming voor activiteiten mag worden gebruikt. De informatie op deze website is nog niet aangepast op deze uitspraak. Actuele informatie over het PAS kunt u vinden op

AERIUS berekent de stikstofdepositie als gevolg van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. U kunt in AERIUS alle bronnen die stikstof uitstoten invoeren. De bekendste bronnen zijn verkeer, veehouderijen en industrie.

AERIUS kan rekenen op twee niveaus: het niveau van individuele bronnen en het niveau van beleidskeuzes. Deze niveaus zijn in aparte producten ondergebracht.

AERIUS calculator

AERIUS calculator is bedoeld voor vergunningverlening in het kader van de Wet natuurbescherming. U berekent hiermee de stikstofdepositie rondom de bron(nen) die u heeft ingegeven. U krijgt van de calculator informatie over de totale depositie, de achtergronddepositie en de depositiebijdrage van de ingevoerde bronnen.

De verspreiding van verkeersemissies rekent AERIUS door met de rekenmethode SRM2. Dit is dezelfde methode die de Rekentool gebruikt voor luchtkwaliteit. U kunt de SRM2-wegen uit de Monitoringstool gebruiken als invoer voor AERIUS calculator.

De effecten van veehouderijen en industrie rekent AERIUS door met de rekenmethode SRM3. De factsheets op de site van AERIUS lichten toe hoe u deze gegevens correct invoert.

AERIUS scenario

AERIUS scenario richt zich op het ontwikkelen en beoordelen van beleidsplannen. Met deze versie kunnen overheden effecten van beleid en/of economische ontwikkelingen verkennen, vergelijken en toetsen.

Overige AERIUS producten

Naast de rekenproducten heeft AERIUS ook een aantal ondersteunende producten zoals het register en de monitor.

screenshot AERIUS

(afbeelding uit Pilot Friesland, 3-10-2013)


Zie ook