Schone Lucht Akkoord

De Rijksoverheid werkt aan een permanente verbetering van de luchtkwaliteit in Nederland. De ambitie is om toe te werken naar substantiële reductie van de gezondheidsschade door luchtverontreiniging in 2030.

Voor alle inwoners van Nederland moet de luchtkwaliteit verbeteren. Er komen extra maatregelen met aandacht voor de gebieden waar de luchtkwaliteit onder druk staat. Bijvoorbeeld in binnensteden en gebieden in de buurt van intensieve veehouderijen. Daarom sluit het Rijk het Schone Lucht Akkoord (SLA) met een groot aantal gemeenten en provincies. Op 13 januari 2020 is het akkoord ondertekend samen met 36 gemeenten en 9 provincies.

Het doel van het Schone Lucht Akkoord is de gezondheidsschade door luchtvervuiling in 2030 te verminderen. Lucht trekt zich niets aan van grenzen. Nederland importeert en exporteert vieze lucht. Om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren moet het Rijk samenwerken met gemeenten en provincies. Ook binnen en buiten Europa werkt het Rijk samen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Inspraak voor beleidsmakers

Samen met ondertekenaars van het akkoord werkt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) aan het opstellen van de uitvoeringsagenda van het SLA. Gemeenten en provincies die het SLA nog niet hebben ondertekend, kunnen in de loop van 2020 toetreden tot het Akkoord.

Aanmelden interesse Schone Lucht Akkoord

Via dit formulier kunt u uw interesse om deel te nemen aan het Schone Lucht Akkoord kenbaar maken.