Integraal PRTR-verslag

Het Integraal  Pollutant Release and Transfer Register (PRTR)-verslag is een jaarlijkse milieujaarrapportage door industriële bedrijven, waarin zij rapporteren over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem. Het integraal PRTR-verslag bestaat uit de rapportage in het kader van de Europese PRTR-verordening, aangevuld met noodzakelijke bevragingen. Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven. InfoMil ondersteunt het bevoegd gezag, zie ondersteuning validatie Integraal PRTR-verslag.

Meer over het Integraal PRTR-verslag:

Doel integraal PRTR-verslag

Het Integraal PRTR-verslag heeft twee doelen:

 • Milieu-informatie voor het publiek; volgens het Aarhus Verdrag dienen milieugegevens openbaar te zijn. Het bijbehorende PRTR-protocol regelt het opzetten van openbare registers met milieugegevens. De Nederlandse rapportages worden gepubliceerd in het Nederlandse register en het Europese PRTR-register. Hiermee krijgt het publiek direct toegang tot informatie over afval en milieubelastende emissies in de leefomgeving. Daarnaast geeft het de mogelijkheid om milieuprestaties van bedrijven binnen Nederland en binnen de Europese Unie te vergelijken.
 • Milieu-informatie voor de overheid; met het integraal PRTR-verslag worden milieugegevens verzameld bij bedrijven die noodzakelijk zijn voor de overheid om milieubeleid te ontwikkelen en te monitoren en om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen (bijvoorbeeld voor het Kyoto-protocol, de richtlijnen voor luchtkwaliteit en de Kaderrichtlijn Water). Lokale overheden gebruiken de PRTR-verslagen voor toezicht op de bedrijven.

Hoe werkt het?

Bedrijven die onder de reikwijdte vallen moeten gedurende het jaar hun emissies en afval registreren. Bij het overschrijden van de betreffende drempelwaarde rapporteren zij over hun emissies en/of afval in het daarop volgende jaar. Het Wm en Wtw bevoegd gezag ziet toe op een correcte rapportage door de bedrijven. Voor het opstellen en beoordelen van de rapportage gebruiken de bedrijven en overheden een webapplicatie, het elektronische milieujaarverslag (e-MJV). Meer informatie over het e-MJV is te vinden op de e-MJV website.

Bedrijven en het integraal PRTR-verslag

Welke bedrijven?

Het Integraal PRTR-verslag is aan de orde voor alle inrichtingen waarin één of meer activiteiten worden verricht, die worden genoemd in Bijlage I bij de EG-verordening PRTR en waarvan de capaciteitsdrempel wordt overschreden. Dit zijn ook inrichtingen van bedrijven binnen de Nederlandse exclusieve economische zone.

Tussen de IPPC (tegenwoordig onderdeel van de Richtlijn Industriële Emissies) en de E-PRTR-verordening bestaat samenhang omdat grotendeels dezelfde inrichtingen onder beide regimes vallen. Een IPPC-installaties is een installatie waarin een of meer van de activiteiten uit bijlage I van de Richtlijn industriële emissies plaatsvinden.

Er zijn echter enkele verschillen in de reikwijdte van beide regimes, niet alle activiteiten vallen namelijk onder zowel IPPC als E-PRTR en vice versa. voor de samenhang met de IPPC-plichtige activiteiten, zie:

Rapportage: wat en wanneer?

Een bedrijf dat onder de reikwijdte valt, moet gedurende het jaar zijn emissies en afval registreren. Het bedrijf moet vervolgens rapporteren over een onderwerp als de hiervoor geldende drempelwaarde is overschreden. Het bedrijf moet dit doen voor 1 april in het jaar volgend op het verslagjaar via het elektronische milieujaarverslag (e-MJV).

De rapportageonderwerpen in het Integraal PRTR-verslag zijn:

 • Emissies naar lucht, water en bodem (de drempelwaarden zijn vastgelegd in de stoffenlijst in de Uitvoeringsregeling)
 • Afval (bij afvoer van het terrein van meer dan 2 ton gevaarlijk afval en/of 2000 ton ongevaarlijk afval moet een inrichting de gehele afval module invullen voor zowel gevaarlijk als ongevaarlijk afval)
 • Energiegebruik (alleen als een inrichting 1 of meer luchtemissies rapporteert)
 • Watergebruik
 • Warmteafvoer
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Geluid en geur (alleen als dit verplicht is volgens de vergunning)

Vertrouwelijkheid bedrijfsgegevens

In de Leidraad is aangegeven hoe er in het kader van het Integraal PRTR-verslag omgegaan wordt met vertrouwelijkheid van bedrijfsgegevens. Hier is aangegeven in welke gevallen er een beroep kan worden gedaan op een vertrouwelijke behandeling van bepaalde via het Integraal PRTR-verslag aangeleverde gegevens.

Bevoegd gezag en het integraal PRTR-verslag

Het bevoegd gezag moet toezien op een correcte rapportage door de bedrijven; rapporteert een bedrijf tijdig en is de rapportage volledig, consistent en geloofwaardig, óf rapporteert een bedrijf terecht niet (emissies en afval onder de drempelwaarde)?

Kenniscentrum InfoMil ondersteunt het Bevoegd gezag bij het uitvoeren van deze taak, zie ondersteuning validatie Integraal PRTR-verslag.

In de Uitvoeringswet "EG-verordening PRTR en PRTR-protocol" is het volgende bevoegd gezag aangewezen:

 • het Wabo bevoegd gezag
 • de Wtw bevoegd gezag
 • de Dienst regelingen van het ministerie van LNV voor intensieve veehouderijen (voor intensieve veehouderij geldt alleen de PRTR-rapportageplicht; ze vallen niet onder het integraal PRTR-verslag)

Regelgeving

Onderstaande regelgeving en achterliggende documenten zijn relevant voor Integraal PRTR-verslag.

 • EG-verordening PRTR -rechtstreeks werkende regelgeving voor alle lidstaten-
 • Richtsnoerendocument van de EU-uitleg & toelichting op EG-verordening PRTR-
 • Wet Milieubeheer (met name hoofdstuk 12), waarin onder meer het volgende is geregeld:
  • Aanwijzing bevoegde instantie (art. 12.21)
  • Elektronisch indienen (gebruik e-MJV) verplicht (art. 12.20)
  • Indieningstermijn (art. 12.20)
  • Beoordelingstermijn (art. 12.22 en 12.23)
  • Sancties/handhaving (Wm hoofdstuk18)
 • Uitvoeringsbesluit E-PRTR, waarin onder meer het Meet- en registratiesysteem is verplicht (art. 2)
 • Uitvoeringsregeling E-PRTR, waar in onder meer het volgende is vastgelegd:
  • Rapportageformat Integraal PRTR-verslag
  • Stoffenlijst integraal PRTR-verslag
  • Drempelwaarden afval
  • Leidraad Milieujaarrapportages -uitleg & toelichting op Integraal PRTR-verslag-

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar
 • Training Beoordelen van het integraal PRTR-verslag