(Internationale) standaarden voor het meten van emissies

Goede meetmethoden zijn belangrijk voor het verkrijgen van betrouwbare gegevens. De meetmethoden zijn vaak vastgelegd in meetnormen. Dit zijn gestandaardiseerde beschrijvingen van de uitvoering van een meting.

Toelichting meetnorm

Waar kunt u meetnormen vinden?

Meetnormen worden ontwikkeld in internationaal (ISO), in Europees (CEN) en in nationaal (NEN) verband. Het Nederlands normalisatie-instituut (NEN) ondersteunt binnen Nederland het normalisatieproces. Op de website van NEN is meer informatie te verkrijgen en is de actuele informatie beschikbaar. Bij NEN kunt u de normen ook bestellen. Bij de (inter)nationale normalisatie-instituten is aanvullende informatie over normen beschikbaar.

Wat staat er in een meetnorm?

In een meetnorm staan gegevens over:

  • Het toepassingsgebied (scope): de componenten en de matrix (water, bodem, lucht, afval) waarvoor de norm is bedoeld.
  • De meetmethode met een beschrijving van de meetprincipes en -technieken.
  • De manier waarop de meting moet worden uitgevoerd.
  • De prestatiekenmerken van de meetmethode.

Prestatiekenmerken

De prestatiekenmerken van een meetmethode geven de mate aan waarin de resultaten van een bepaalde methode kunnen afwijken van de ware waarde. Een belangrijk prestatiekenmerk is de meetonzekerheid. Als maat voor de meetonzekerheid wordt bijvoorbeeld het 95% betrouwbaarheidsinterval (BI) gebruikt.

Tabel luchtemissienormen

De componenten genoemd in het Activiteitenbesluit voor stookinstallaties zijn aangevuld met enkele andere relevante componenten. In het onderstaande overzicht zijn de Europese normen aangeduid met EN. Wanneer er voor een zekere meting een Europese norm bestaat, vervallen de nationale normen voor die meting. In de tabel is onderscheid tussen continue en periodieke metingen.

Naast normen voor het meten van chemische componenten en fysische parameters, zijn er ook normen voor de kwaliteitsborging van metingen.

Tabel luchtemissienormen
Parameter Type meting Europese normen Overige normen Toekomstige (Europese) normen
CO2, CO continu NEN-ISO 12039:2001
CO periodiek NEN-EN 15058:2006 NEN-EN 15058:2014 Ontwerp
O2 continu NEN-ISO 12039:2001
periodiek NEN-EN 14789:2005 NEN-EN 14789:2014 Ontwerp

CxHy (totaal)

continu NEN-EN 12619:2013
CxHy (individuele componenten) periodiek NPR-CEN/TS 13649:2014
NOx continu NEN-ISO 10849:1998
periodiek of parallel NEN-EN 14792:2017
SO2 continu NEN-ISO 7935:2001
periodiek of parallel NEN-EN 14791:2005
Stof continu NEN-EN 13284-2:2004 NEN-ISO 10155:2002
periodiek of parallel NEN-EN 13284-1:2001
Deeltjesgrootte periodiek NEN-EN-ISO 23210:2009
Debiet continu NEN-EN-ISO 16911-2:2013 NEN-ISO 14164:1999
periodiek of parallel NEN-EN-ISO 16911-1:2013 ISO 10780:1994
Vocht periodiek NEN-EN 14790:2005
Kwik periodiek NEN-EN 13211:2007
continu NEN-EN 14884:2006
Zware metalen periodiek NEN-EN 14385:2004
NH3 periodiek NEN 2826:1999
HCl, Cl periodiek of parallel NEN-EN 1911: 2010
Cl2 periodiek VDI 3488-1:1979
periodiek VDI 3488-2:1980
HF, F periodiek NEN-ISO 15713:2011
H2S periodiek VDI 3486-2:1979
periodiek VDI 3486-2:1979
PAK periodiek NEN-ISO 11338-1:2012
periodiek NEN-ISO 11338-2:2012
PCB periodiek volgens PCDD's en PCDF's

Dioxines (PCDD's en PCDF's)

periodiek NEN-EN 1948-1:2006
periodiek NEN-EN 1948-2:2006
periodiek NEN-EN 1948-3:2006
periodiek NEN-EN 1948-4:2010
BTX (benzeen/tolueen/ xyleen) periodiek NPR-CEN/TS 13649:2014
Vinylchloride periodiek VDI 3493-1:1982
Acrylonitril periodiek VDI 3863-1:1987
periodiek VDI 3863-2:1991

Geur - concentratie

periodiek

NEN-EN 13725:2003

Geur - hedonische waarde periodiek

NVN 2818:2019

Asbest periodiek ISO 8672:1993
periodiek NEN-ISO 10397:2001

Prestatiekenmerken meetmethode

NEN 7777:2011
Gelijkwaardigheid meetmethoden NEN 7778:2003
NPR-CEN/TS 14793:2005
Onzekerheid van meetresultaten NEN 7779:2008
Monstername NEN-EN 15259:2007
Monsterbehandeling NTA 8014:2012
Meetdoel, meetplan en rapportage NEN-EN 15259:2007
Kwaliteitsborging automatische meetsystemen NEN-EN 14181:2014

NPR 8114:2010

NPR-CEN/TR 15983:2010

NEN-EN 15267-3:2008 NTA 7379:2012
NEN-EN-ISO 14956:2002

Kwaliteitsborging meetinstanties

NEN-EN-ISO 17025:2005 NPR-CEN/TS 15675:2007
NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012