Plattelandswoning en geluid

Een plattelandswoning is een voormalige agrarische bedrijfswoning die volgens zijn geldende planologische status:

  • bij een agrarisch bedrijf hoort
  • én door derden mag worden bewoond

Een dergelijke voormalige agrarische bedrijfswoning is geen geluidsgevoelig object. Volgens de Wabo (artikel 1.1a) en het Activiteitenbesluit (artikel 1.3c) maken dergelijke objecten deel uit van de inrichting.

Let op: de toetsing aan de normen ter bescherming van de geluidhinder die de plattelandswoning kan ondervinden van andere omliggende inrichtingen blijft gelden.


Hoe werkt het onder de Omgevingswet?