Licht en ruimtelijke planvorming

Kunstmatige verlichting kan hinder geven. Er zijn veel functies met kunstmatige verlichting, zoals (autosnel)wegen, woonkernen, industrie- en bedrijventerreinen, glastuinbouwbedrijven en sportterreinen. De hinder hangt af van de aard, intensiteit, duur en plaats van de verlichting. Maar ook door de kans op blootstelling. Dit is afhankelijk van de omgeving en aan de leefwijze van mens en dier.

Er zijn drie soorten effecten van kunstmatige verlichting te onderscheiden, namelijk hinder voor de mens, hinder/verstoring voor de natuur en horizonvervuiling. Meer over lichthinder.

lichthinder_aangepast

Gevoelige functies

verlichte weg in natuur_aangepast formaat

Bij ruimtelijke planvorming moet hinder door kunstmatige verlichting zoveel mogelijk worden voorkomen. Sommige functies zijn extra gevoelig voor licht.

Maatregelen

aangepaste kleur verlichting_ 300x100

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan en omgevingsvergunning afwijken

bestemmingsplan 600x100

Soms is lichthinder relevant in een bestemmingsplan. Bestemmingsplannen bronnen met kunstmatig licht mogelijk maar ook gevoelige functies. De toelichting bevat een verantwoording. Er moet sprake zijn van een aanvaardbaar  leefklimaat. Bij de omgevingsvergunning afwijken (buitenplans) hoort een ruimtelijke onderbouwing. De motivering is vergelijkbaar met een bestemmingsplan.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier informatie over het relevante beleid en wettelijk kader.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.