Aanpassen bestemmingsplan na inwerkingtreding Basisnet

Vraag

Binnen een bestemmingsplan is de bouw van nieuwe kwetsbare objecten binnen een Basisnetzone mogelijk. De kwetsbare objecten zijn nog niet gerealiseerd. Moet het bestemmingsplan na het in werking treden van de regelgeving inzake het Basisnet worden aangepast?

Antwoord

Ja, maar hierbij kan worden aangesloten bij de cyclus uit de Wet ruimtelijke ordening voor het actualiseren van bestemmingsplannen.

Het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) gaat niet alleen over nieuwe bestemmingsplannen. Het Bevt gaat ook over bestemmingsplannen met nog niet uitgevoerde bouwtitels voor kwetsbare objecten in gebieden waar het risico door het vervoer van gevaarlijke stoffen hoger mag zijn dan 10-6 per jaar (geprojecteerde kwetsbare objecten binnen basisnetafstanden).

Het aanpassen van de regeling in het bestemmingsplan kan om drie redenen:

  1. Door het vaststellen van het Basisnet.
  2. Wanneer een basisnetafstand wordt vastgesteld voor nieuwe infrastructuur die in het Basisnet wordt opgenomen.
  3. Bij het aanpassen van bestaande infrastructuur waardoor de vastgestelde basisnetafstand verschuift.

De wijziging van de bestemmingsregeling is gekoppeld aan het tijdstip waarop een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Artikel 5 van het Bevt is zo geformuleerd dat er ruimte is om aan te sluiten bij de cyclus uit de Wet ruimtelijke ordening voor het actualiseren van bestemmingsplannen.

Zolang een bestemmingsplan nog niet is aangepast moet het bevoegd gezag, op grond van artikel 5, tweede lid, van het Bevt, een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de bouw, aanleg of vestiging van een kwetsbaar object binnen een basisnetafstand weigeren. Er mogen namelijk geen nieuwe knelpunten ontstaan binnen de basisnetafstanden.

Het aanpassen van een bestemmingsplan kan leiden tot een schadeclaim. Op grond van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening kan hiervoor een tegemoetkoming voor de schade worden aangevraagd. De afhandeling van schadeverzoeken is op deze manier wettelijk geborgd. De vraag of deze schade vergoed wordt, hangt af van de concrete omstandigheden van het geval. Daarbij is de voorzienbaarheid van de schadeoorzaak van belang