Regelgeving Bouwlawaai

De bescherming tegen het geluid voor bouwen en slopen is op verschillende wijzen gereguleerd. Over het algemeen geldt het Bouwbesluit 2012 voor het bedrijfsmatig (ver)bouwen van bouwwerken en sloopwerkzaamheden. Voor een mobiele installatie waarmee bouw- en sloopafval wordt gebroken, geldt het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Een gemeente kan in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voorschriften op te nemen voor het niet-bedrijfsmatig bouwen en slopen. Bij deze beoordeling kan de circulaire bouwlawaai kan worden toegepast.

Meer toelichting op:

Omgevingsvergunning Bouwen

In artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo is aangegeven dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning een bouwwerk te (ver)bouwen.

Op grond van artikel 2.2, lid 6 van de Regeling omgevingsrecht verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit gegevens en bescheiden over veiligheid en het voorkomen van hinder tijdens het bouwen. Hierbij is niet expliciet een akoestisch rapport genoemd.

Met deze gegevens beoordeelt de gemeente of het aannemelijk is dat het bouwen van een bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften uit artikel 8.3 Bouwbesluit 2012. Als dit niet aannemelijk is, kan de omgevingsvergunning op basis van artikel 2.10, lid 1 onder a Wabo worden geweigerd. Meer informatie over Bouwbesluit 2012.

Er is niet altijd een omgevingsvergunning nodig, bijvoorbeeld voor het bouwen van een dakkapel. Dit is aangegeven in de artikelen 2 en 3 van bijlage II Besluit omgevingsrecht. De voorschriften uit artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 zijn wel van toepassing.

Ontheffing Bouwbesluit

Het is mogelijk een ontheffing te verlenen van artikel 8.3 Bouwbesluit 2012. De gemeente kan alleen (tijdelijk) een ontheffing verlenen van:

  • de maximale dagwaarde of
  • de periode dat bouw- of sloopwerkzaamheden plaatsvinden.

Deze ontheffing is niet vereist als de gemeente beleidsregels heeft vastgesteld. Er moet dan wel aan die regels worden voldaan en de gemeente minstens twee werkdagen voor de werkzaamheden in kennis is gesteld.

Met ontheffing kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van toestellen en installaties die dag en nacht in bedrijf zijn, zoals grondwaterpompen.

Bij een ontheffing van de periode dat de bouw- en sloopwerkzaamheden plaatsvinden, moet gebruik gemaakt worden van de akoestisch bezien best beschikbare stille technieken (artikel 8.3, lid 3).

Overeenkomstig artikel 5.4 van het Besluit omgevingsrecht houdt het bevoegd gezag bij de bepaling van de best beschikbare technieken rekening met de voorzienbare kosten en baten van de maatregelen en met het zogenoemde voorzorg- en preventiebeginsel.

Op grond van artikel 2.2, lid 7 van de Regeling omgevingsrecht verstrekt de aanvrager in of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit gegevens en bescheiden voor het verlenen van een ontheffing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012

Het is raadzaam per geval te beoordelen of de ontheffing inderdaad moet worden afgegeven. Mogelijk is dat niet nodig door het toepassen van andere stille technieken. Het is ook raadzaam bij de formulering van de voorwaarden rekening te houden met de controleerbaarheid van deze voorwaarden.

Omgevingsvergunning Milieu

Een bouwplaats is meestal geen inrichting, omdat de activiteiten op een bouwplaats niet in het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn aangewezen als activiteiten die horen tot een categorie (vergunningplichtige) inrichting. Daarbij zijn elektromotoren, verbrandingsmotoren en installaties voor het verstoken van brandstoffen op een bouwplaats op grond van bijlage I categorie 1 onderdeel 1.2 van het Bor expliciet uitgesloten vanwege hun tijdelijke aanwezigheid. Een omgevingsvergunning milieu is daarom doorgaans niet niet nodig.

Melding Slopen

Op grond van artikel 1.26 Bouwbesluit 2012 geldt een meldingsplicht voor sloopactiviteiten waarbij meer dan 10 m3 sloopafval ontstaat of als er asbest wordt verwijderd. Het kan dan gaan om bouwwerken, maar ook zaken die geen bouwwerken zijn.

Bij de sloopmelding wordt aan het bevoegd gezag een rapport van een akoestisch onderzoek verstrekt indien aannemelijk is dat de dagwaarde of de maximale blootstellingsduur uit artikel 8.3 van het Bouwbesluit worden overschreden (artikel 1.26, lid 6 onder f Bouwbesluit 2012).

Mobiele puinbreker

Elders op de site staat informatie over het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval.

Gemeentelijke verordening

Een gemeente kan een ontheffing verlenen van het verbod "op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt". Een dergelijk verbod is opgenomen in artikel 4:6 "Overige geluidhinder" van de model Algemene plaatselijke verordening (APV).

Deze ontheffing kan van toepassing zijn bij situaties waarvoor geen omgevingsvergunning bouwen nodig is. Het gaat om de volgende gevallen:

  • Voortschrijdende werkzaamheden aan infrastructuur, zoals asfalteren, aanleg en onderhoud aan spoorwegen (muv kunstwerken).
  • Situaties die zijn genoemd in de artikelen 2 en 3 van bijlage II Besluit omgevingsrecht.

De circulaire bouwlawaai 2010 kan worden toegepast als handvat bij het toetsen van alle soorten bouwlawaai. Het beoordelingskader van de circulaire bouwlawaai 2010 voorziet niet in alle situaties, zoals activiteiten die een dagwaarde van meer dan 80 dB(A) bij een gevoelig object veroorzaken, of activiteiten in de avond- en nacht. Voor deze situaties wordt na een goede afweging met maatwerk naar specifieke oplossingen gezocht.

Het is raadzaam per geval te beoordelen of de ontheffing inderdaad moet worden afgegeven. Mogelijk is dat niet nodig door het toepassen van andere stille technieken. Bij werkzaamheden in de avond of nacht is het dan van belang de aannemer expliciet te wijzen op zijn plicht het personeel te instrueren om in die periode geen onnodige geluidsoverlast te veroorzaken. Het is ook raadzaam bij de formulering van de voorwaarden rekening te houden met de controleerbaarheid van deze voorwaarden.

Het is mogelijk voor bovenstaande gevallen de beoordelingswijze van de circulaire als algemene regels op te nemen in de gemeentelijke verordening. In het kader van deregulering verdient dat echter geen aanbeveling.

Trillingen

Trillingen kan hinder veroorzaken aan personen en schade aan gebouwen. In dat geval worden de richtlijnen van de Stichting Bouwresearch toegepast. Dit is ook opgenomen in artikel 8.4 van het Bouwbesluit.

Europese regelgeving

De Regeling geluidemissie buitenmaterieel is gebaseerd op de Europese regeling "Materieel voor gebruik buitenshuis" van 8 mei 2000 (2000/14), gewijzigd op 14 december 2005. Deze regeling stelt eisen aan de bronsterkte (geluidvermogen) van bouwmachines zoals sloophamers, torenkranen, motorcompressoren en diverse grondverzetmachines. Deze eisen hebben betrekking op de toelating van het materieel. Een bouwmachine moet voldoen aan deze eisen anders mag ze niet verhandeld worden of worden gebruikt.

De keuring geeft geen garantie tot het voorkomen van hinder bij omwonenden, want:

  • Na de typegoedkeuring kunnen modificaties aan het materieel zijn aangebracht.
  • De tijdsfactor speelt bij het ervaren van hinder een belangrijke rol. Deze factor wordt bij de typekeuring niet meegenomen.

De eisen uit de regeling kunnen gebruikt worden bij de bepaling van de mate van hinder.
Bouwwerk

"Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren"

bron: bij herhaling heeft de Afdeling in jurisprudentie aansluiting gezocht bij de definitie die was gegeven in de modelbouwverordening (200607527/1, 4 juli 2007).