Evenementen

Er worden steeds meer evenementen georganiseerd in Nederland. Dat zijn soms kleine evenementen zoals een straatfeest. Maar het kunnen ook meerdaagse evenementen zijn zoals 'de Parade'. Een klein evenement heeft geen invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Meerdaagse evenementen kunnen dat wel hebben. Wanneer er significante invloed is op de ruimtelijke kwaliteit zullen dergelijke evenementen in een ruimtelijk besluit beoordeeld en geborgd moeten worden.

Reguliere evenementen kunnen in het bestemmingsplan geregeld worden. Als een evenement voorzien is op een locatie waar evenementen volgens het bestemmingsplan niet mogelijk zijn, moet ook beoordeeld worden of het evenement ruimtelijk relevant is. Bij deze beoordeling zullen eventuele andere evenementen op die locatie die op een anders tijdstip in het jaar plaatsvinden betrokken moeten worden.

Hoe werkt het onder de Omgevingswet?

Ruimtelijke inpassing

Ruimtelijk relevant?

Niet alle evenementen zijn ruimtelijk relevant. Er kan onderscheid worden gemaakt in verschillende situaties:

  1. Incidenteel, kortdurend
  2. Op jaarbasis incidenteel
  3. Regulier grote evenementen

De eerste categorie  zal weinig effect hebben op de leefomgeving. De andere twee zijn wel ruimtelijk relevant.

Bij een inrichting

Het gaat hierbij in het algemeen om evenementen bij een horecagelegenheid of bij leisure (specifieke evenementenlocatie). Voor deze functies wordt in het bestemmingsplan een afweging gemaakt of deze passend zijn in de omgeving. Geluid en verkeersaantrekkende werking zijn hierbij vaak de maatgevende aspecten.

In de openbare ruimte

Evenementen in de openbare ruimte, zoals een festival of braderie, kunnen hinder opleveren voor de omgeving door bijvoorbeeld verkeershinder of geluidsoverlast. Het kan nodig zijn in een bestemmingsplan dat evenementen toestaat aanvullende regels op te nemen, omdat de evenementenvergunning (APV) niet ingaat op de ruimtelijke aanvaardbaarheid.

Jurisprudentie

Er zijn verschillende uitspraken die duidelijk maken wanneer evenementen wel of niet in het bestemmingsplan opgenomen moeten worden. Ook blijkt uit enkele uitspraken welke aspecten vastgelegd moeten worden.

Evenementenvergunning en geluid bij evenementen

Evenementenvergunning

Organiseert u een evenement op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan heeft u mogelijk een evenementenvergunning van de gemeente nodig. Soms is een melding voldoende.

Verbonden aan inrichting

Evenementen zoals bijvoorbeeld een popconcert binnen een horeca-inrichting kan aanleiding geven tot geluidsoverlast. Op deze pagina staat onder welke regelgeving het aspect geluid gereguleerd wordt als deze gekoppeld is aan een inrichting.

Buiten een inrichting

Bij evenementen die niet binnen een inrichting plaatsvinden kan het aspect geluid geregeld worden met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Meten van evenementen

Er is een protocol voor geluidsmetingen bij horeca en evenementen. Dit protocol geluidsmetingen dient als houvast voor een eenduidige en transparante werkwijze voor het gezamenlijk aanpakken van overtreding.