Bouwlawaai

De meest in het oog springende eigenschap van bouwlawaai is dat het een tijdelijk verschijnsel is. Er is geen bouwlawaai als het werk is gerealiseerd. Hierdoor is de acceptatie van hoge geluidniveaus groter dan bijvoorbeeld industrielawaai. Daarnaast wijkt het geluid vaak af van omgevingseigen bronnen en is daardoor goed herkenbaar. Dit wordt vooral veroorzaakt door het wisselend karakter in tijd en in plaats. Veelal is sprake van ‘voortschrijdend' werk.

Bouwlawaai is ook vaak niet te voorkomen. Juist om deze reden verdient dit onderwerp aandacht in de voorbereiding van bouwprojecten, net als de communicatie en voorlichting rond het bouwproject. Om de hinder van bouw- en slooplawaai zoveel mogelijk te voorkomen kunt u de handvatten gebruiken uit het Bouwbesluit 2012 en de circulaire Bouwlawaai 2010.

Stappenplan

De circulaire Bouwlawaai 2010 verwijst naar een stappenplan op deze site. Het is raadzaam dit stappenplan in een zo vroeg mogelijk stadium van het project te volgen. Het is immers zeer kostbaar om bij klachten het bouwlawaai tijdens het project te beperken. Dit stappenplan is ook goed bruikbaar als het Bouwbesluit 2012 van toepassing is op de bouw- en sloopactiviteiten.

 1. Regelgeving
  Wordt het voorkomen van bouwlawaai geregeld in het Bouwbesluit of wordt er teruggevallen op een gemeentelijke verordening?
 2. Toetsing dagwaarde
  Met de vragenlijst en de afstandstabel bepaalt u de kans op hinder en schat u de mate van hinder in. Daarna kunt u een afweging maken over voorzieningen die wel of niet nodig zijn.
 3. Controle en Handhaving
  De gemeente controleert op naleving van de dagwaarden met blootstellingsduur en, of de voorwaarden uit ontheffing. Worden deze niet nageleefd, wordt handhavend opgetreden.

Aandachtspunten:

 • Voorlichting
  Voorlichting van de bouwer richting omwonenden speelt met name een belangrijke rol aan het begin van het project.
 • Compensatie
  Compensatie wordt zelden toegepast.

Direct door naar informatie over: