Monitoren

Monitoring heeft tot doel om vast te stellen of een waterlichaam aan de daarvoor geldende milieukwaliteitseisen voldoet en of zich bepaalde trends in de watertoestand aftekenen. De Kaderrichtlijn water (KRW) verplicht de lidstaten om een monitoringsprogramma vast te stellen. In Nederland is dit terug te vinden in het Besluit kwaliteitseisen monitoring water (Bkmw). In de praktijk wordt naast de monitoring voor de KRW ook voor om andere redenen gemonitord.