Oppervlaktewater en ruimtelijke ordening

Water en ruimtelijke ordening zijn steeds meer met elkaar verweven. In het verleden werd water vooral geplooid naar de wensen van inrichters en gebruikers. Tegenwoordig verschijnt waterproblematiek steeds vaker in de actualiteit.

De hoogwatersituaties van de afgelopen jaren, maar ook verdrogingsverschijnselen, hebben aangetoond dat water een belangrijk aspect is bij ruimtelijke ordening. Daarom moet water beter meegenomen worden in ruimtelijke plannen. Ook vraagt klimaatverandering om ruimtelijke aanpassingen. Denk hierbij aan zeespiegelstijging, hogere afvoeren van rivieren en hevige regenbuien en perioden van droogte.

Bij het mogelijk maken van nieuwe ontwikkelingen in ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en structuurvisies, is het belangrijk water volwaardig mee te wegen.

Watertoets

Bij bestemmingsplannen of structuurvisies wordt een watertoets uitgevoerd. De gevolgen van een nieuwbouwproject voor het oppervlaktewater hoort onderdeel te zijn van dit watertoetsproces.

Wateraspecten en maatregelen

Houdt bij ruimtelijke planvorming rekening met de verschillende wateraspecten om een duurzaam en klimaatbestendig watersysteem te bereiken:

  • Waterveiligheid
  • Waterkwantiteit
  • Waterkwaliteit
  • Grondwater

Structuurvisie

Met de structuurvisie kunnen de ruimtelijke ontwikkelen afgestemd worden op het aanwezige watersysteem en de daaruit voortvloeiende problematiek (bijvoorbeeld wateroverlast). Ook kunnen beleidswensen op de lijst van ontwikkelingen komen, zoals voldoende ruimte voor waternoodberging of voldoende ruimte voor watervoorraad.

Bestemmingsplan

Het waterbelang kan beschermd worden in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door regels op te nemen voor de bescherming van waterkeringen of bescherming van gebieden voor drinkwaterwinning.

Beleid en wet- en regelgeving

Hier vindt u informatie over het (rijks)beleid en de wet- en regelgeving voor (oppervlakte)water.

Ruimte en water

In het Handboek Water vindt u meer informatie over ruimtelijke ordening en water.