Plannen

Hoofdstuk 4 van de Waterwet geeft de wettelijke basis voor het planstelsel op het terrein van het waterbeheer. In de strategische plannen van zowel het rijk als de provincies worden de doelstellingen van de Waterwet afgewogen en uitgewerkt die verband houden met:

  • waterveiligheid,
  • droogte en waterschaarste
  • chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen
  • maatschappelijke functies

In de operationele beheerplannen van Rijkswaterstaat en de waterschappen wordt vervolgens concreet uitvoering gegeven aan de strategische doelen.


Zie ook FAQ's Waterwet