Meten en rapporteren

Bedrijven kunnen vanuit de Europese PRTR verordening een rapportage verplichting hebben. In deze jaarlijkse milieurapportage rapporteren de bedrijven over hun afval, energie- en watergebruik en emissies naar lucht, water en bodem.

De Europese Richtlijn industriële emissies verplicht lidstaten te rapporteren over de vergunningen van grote milieubelastende bedrijven. Nederland rapporteert op basis van de informatie in de IPPC-database. Het systeem is gekoppeld aan het elektronisch milieujaarverslag (e-MJV).

Luchtemissiemetingen aan installaties spelen een grote rol bij monitoring, bij het vaststellen of een installatie voldoet aan emissie-eisen. Het bepalen van de concentraties van luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht is van belang bij bijvoorbeeld het beoordelen van de effecten van toekomstige maatregelen en projecten. Deze concentraties kunnen worden berekend of gemeten. De uitkomsten van de metingen en berekeningen worden in veel geval gevallen gebruikt voor het opstellen van rapportages aan de overheid of aan de Europese Unie.

Platform PKL

Lucht

Het PKL is een platform voor metingen van luchtemissies en luchtkwaliteit. Alle aspecten van meten (emissie, immissie, depositie) komen aan de orde vanuit het perspectief van de emissie.

Meten van luchtemissies

meetlint

De Handleiding Meten van luchtemissies (L40) beschrijft de algemene en kwaliteitsborgende aspecten van het meten van luchtemissies uit stationaire bronnen.